Programa INNDOC

Introducció i antecedents

El Programa d’innovació docent INNDOC sorgeix amb la voluntat de fomentar, donar suport permanent i monitoritzar la innovació docent i les metodologies d’aprenentatge actiu a tots els ensenyaments de la Facultat d’Economia i Empresa (FEE) de la Universitat de Barcelona. És un projecte impulsat per l’equip deganal del centre, que pretén posar les bases d’un nou model d’ensenyament més actiu i motivador a través de la millora de la qualitat docent i l’impuls d’estratègies d’innovació docent a les aules.

Amb aquest programa es pretén consolidar i donar continuïtat, de manera permanent, als projectes promoguts per la Universitat de Barcelona —RIMDA-FEE (desenvolupat els cursos 2018-2019 i 2019-2020) i RIMDA-Docència Mixta (desenvolupat el curs 2020-2021)—, per tal d’ampliar l’aprenentatge a través de metodologies d’aprenentatge actiu que duen a terme els nostres estudiants. Aquesta primera experiència a la Facultat, desenvolupada de forma molt exitosa (el projecte va aconseguir la distinció a la qualitat docent del Consell Social de la UB en la sisena edició, l’any 2020, en la modalitat de grups docents), ha estat l’embrió de l’actual projecte INNDOC.

El projecte INNDOC és una oportunitat per al desplegament d’estratègies d’ensenyament i aprenentatge que donen als estudiants un rol actiu, en fomenten la motivació i el rendiment acadèmic, a més de permetre el desenvolupament de competències especifiques i transversals, que incrementen l’ocupabilitat futura de l’alumnat de la Facultat.

Concretament, els objectius del Programa INNDOC són:

  • Desenvolupar un programa d’innovació docent de la FEE en metodologies d’aprenentatge actiu amb una convocatòria anual oberta a tot el professorat, als departaments i a tots els ensenyaments del centre (consells d’estudis i comissions coordinadores de màster), per tal de fomentar accions d’innovació docent concretes i coordinades.
  • Crear un registre de les assignatures (i grups) en què es duen a terme metodologies docents innovadores a la Facultat, cada curs acadèmic, per tal de conèixer-ne l’evolució a través d’una enquesta al professorat. Es pretén monitoritzar l’evolució del nombre d’assignatures, grups i estudiants on es duen a terme estratègies d’aprenentatge actiu o innovacions docents, i promoure’n la implantació a llarg termini, així com l’ampliació d’aquesta implementació per part dels equips docents.
  • Conèixer l’opinió o grau de satisfacció dels diferents col·lectius implicats en el Programa INNDOC a través d’enquestes anuals a assessors, assessorats i estudiants, i introduir-hi millores a partir d’aquesta informació.
  • Reconèixer la innovació docent creant, cada curs acadèmic, una distinció a la millor experiència docent innovadora, que s’atorgaria conjuntament amb les actuals distincions docents als millors professors i professores.
  • Fer difusió del projecte organitzant una jornada anual de l’INNDOC per presentar les experiències i resultats de cada línia d’innovació docent treballada.

La metodologia que implementa el Programa INNDOC per fomentar la innovació docent als ensenyaments de la Facultat vincula la formació pedagògica del professorat amb la innovació docent a les aules i amb la recerca sobre la pràctica docent.

Concretament, aquesta metodologia es basa en un procés d’assessorament al professorat per part d’un assessor o assessora que els acompanya en la introducció de les estratègies d’aprenentatge actiu, per aconseguir que quedin implantades en la docència del professorat de manera permanent. A més, el treball en equip que es fa amb els altres assessorats de la mateixa estratègia d’innovació docent permet un important aprenentatge entre iguals i una cerca conjunta de solucions i estratègies. Aquest procés d’assessorament es desenvolupa a través de diferents reunions grupals pautades i de l’elaboració de diaris per part dels assessorats.

El Programa INNDOC fa una convocatòria anual en què l’assessorament es desenvolupa en dues fases o cursos:

  • Primera fase: acompanyament al professorat en la introducció d’una innovació docent en la seva assignatura.
  • Segona fase: donar suport al professorat per tal que pugui dur a terme una implantació més àmplia i definitiva de l’estratègia d’aprenentatge actiu en la seva assignatura i per mesurar-ne l’impacte. 

 

Any 1: assessorament i implementació

Activitats de l’assessor o assessora

Activitats dels assessorats

1a sessió grupal de cada assessor o assessora amb els seus assessorats: Presentació de la innovació docent.

Presentació dels participants; exposició, per part de l’assessor o assessora, de la innovació docent i del procés d’assessorament i d’implementació; resolució de dubtes.

1a sessió grupal dels assessorats amb el seu assessor o assessora: Presentació de la innovació docent.

Supervisió dels projectes d’implementació dels assessorats, retroaccions i suggeriments de millora.

Inici del diari d’implementació tot redactant la proposta d’implementació a la seva assignatura; planificació d’un mínim de tres implementacions (data, metodologia...) i enviament a l’assessor o assessora.

2a sessió grupal de cada assessor o assessora amb els seus assessorats: Planificació dels projectes d’implementació.

Concreció de com i quan es farà la implementació per part de cada assessorat, així com quan es faran les observacions de la resta d’assessorats.

2a sessió grupal dels assessorat amb el seu assessor o assessora:Planificació dels projectes d’implementació.

Planificació dels projectes i recollida en el diari d’implementació.

Supervisió del diari d’implementació dels assessorats; retroaccions i suggeriments de millora.

Primera implementació i recollida de la informació sobre el seu desenvolupament en el diari d’implementació.

3a sessió grupal de cada assessor o assessora amb els seus assessorats: Posada en comú d’experiències i introducció de millores. Compartició d’experiències amb l’assessor o assessora i la resta d’assessorats; introducció de millores en la implementació per a la segona i tercera implementació.

3a sessió grupal dels assessorats amb el seu assessor o assessora: Posada en comú d’experiències i introducció de millores .

Posada en comú i introducció de millores, i recollida en el diari d’implementació.

Supervisió del diari d’implementació dels assessorats; retroaccions i suggeriments de millora.

Segona implementació amb el seu assessor o assessora, i altres assessorats de la innovació docent com a observadors; recollida de la informació sobre el desenvolupament en el diari d’implementació; observació d’altres assessorats i feedback.

Supervisió del diari d’implementació dels assessorats; retroaccions i suggeriments de millora.

Tercera implementació amb la incorporació de les millores i recollida de la informació sobre el desenvolupament en el diari d’implementació.

Revisió dels diaris d’implementació i valoracions finals.

Tancament del diari d’implementació i valoració final.

4a sessió grupal de cada assessor o assessora amb els seus assessorats: Valoració final.

Posada en comú de la valoració final amb debat sobre la implementació amb opinions, comentaris i propostes de millora per a futures ampliacions de la innovació docent.

4a sessió grupal dels assessorats amb el seu assessor o assessora: Valoració final.

 

 

Any 2: implantació i mesura de resultats

Activitats de l’assessor o assessora

Activitats dels assessorats

1a sessió grupal de cada assessor o assessora amb els seus assessorats: Planificació de la implantació i mesura dels resultats de la innovació docent .

Presentació dels participants amb feedback de l’assessor o assessora i dels altres assessorats.

1a sessió grupal dels assessorats amb el seu assessor o assessora: Planificació de la implantació i mesura dels resultats de la innovació docent .

Supervisió dels diaris d’implantació dels assessorats; retroaccions i suggeriments de millora.

Amb el feedback de l’assessor o assessora i de la resta d’assessorats de la primera sessió, definició en el diari d’implantació de la planificació de com i quan implantaran a la seva assignatura la innovació docent i com en mesuraran els resultats o impacte.

Implantació de la innovació docent i mesura dels resultats o impacte en la seva assignatura i recollida en el diari d’implantació.

2a sessió grupal de cada assessor o assessora amb els seus assessorats: Posada en comú d’experiències i introducció de millores per conèixer com implanta la innovació docent i mesura els resultats cada assessorat.

2a sessió grupal dels assessorats amb el seu assessor o assessora: Posada en comú d’experiències i introducció de millores .

Supervisió del diari d’implementació dels assessorats; retroaccions i suggeriments de millora.

Amb el feedback de l’assessor o assessora i de la resta d’assessorats de la segona sessió, introducció de les millores i reflexions en el diari d’implantació.

3a sessió grupal de cada assessor o assessora amb els assessorats: Valoració final i planificació dels propers cursos.

3a sessió grupal dels assessorats amb el seu assessor o assessora: Valoració final i planificació dels propers cursos i recollida en el diari d’implantació.

Primera convocatòria

El programa INNDOC ja ha posat en marxa les dues primeres convocatòries:

Primera convocatòria

Aquesta convocatòria es va fer per a les assignatures amb docència al 2n semestre i s’està desenvolupant en els cursos 2021-2022 i 2022-2023. En aquesta ocasió, s’han creat cinc grups d’assessorament en estratègies d’aprenentatge actiu amb un total de 5 assessors i 27 assessorats. 

Línies d’innovació docent i participants

 

Estratègia d’aprenentatge actiu

Assessor o assessora

Assessorats

Aprenentatge basat en problemes

Pedro Calleja

5

Aprenentatge basat en projectes

Rosa Nonell

4

Aula inversa + aprenentatge just a temps (JITT, de l’anglès just in time teaching)

Daniel Montolio

8

Aula inversa + projecte basat en equips (de l’anglès team-based learning, TBL)

Ana Lauroba

5

Ludificació (gamification)

Mercè Bernardo

5

 

Durant el segon semestre del curs 2021-2022 es van fer les enquestes als diferents col·lectius implicats en el Programa INNDOC amb una participació de 243 estudiants, 13 assessorats i 4 assessors. En totes les enquestes es va rebre una valoració positiva per part del professorat implicat i de l’alumnat matriculat a les assignatures en les quals s’ha implantat alguna de les metodologies docents del programa. A continuació destaquem alguns resultats de les enquestes:

ENQUESTA A ESTUDIANTS: 243 respostes

 

Enquesta a estudiants (de 0 a 10 punts), mitjana d’un total de 243 respostes

Valora globalment la teva satisfacció amb la introducció d’aquesta estratègia d’aprenentatge actiu en la docència d’aquesta assignatura.

7,65/10

Valora la qualitat o profunditat de l’aprenentatge que has aconseguit amb l’estratègia d’aprenentatge actiu (pel que fa a la seva profunditat i a quant temps el retindràs), comparant-lo amb el que hauries aconseguit amb classes magistrals.

7,35/10

Valora si has hagut de destinar més temps o dedicació per assolir l’aprenentatge amb aquesta estratègia d’aprenentatge actiu, comparant-ho amb el que hauries hagut d’invertir per aconseguir-lo a través de classes magistrals i el teu estudi individual.

6,81/10

Valora com d’entretingut/interessant/motivant ha estat l’aprenentatge que has aconseguit amb l’estratègia d’aprenentatge actiu, comparant-lo amb el de les classes magistrals.

7,23/10

Valora si t’ha fet assistir més a classe l’aprenentatge amb l’estratègia d’aprenentatge actiu, comparant-lo amb el de les classes magistrals.

7,29/10

Valora si creus que t’ajudarà a aprovar l’assignatura l’aprenentatge amb l’estratègia d’aprenentatge actiu, comparant-lo amb el de les classes magistrals.

7,29/10

Valora si voldries que s’ampliés l’ús d’aquesta estratègia d’aprenentatge actiu a la docència d’aquesta assignatura.

7,14/10

Valora si voldries rebre més docència amb l’estratègia d’aprenentatge actiu al teu grau.

7,34/10

 

ENQUESTA A ASSESSORATS: 13 respostes

 

Enquesta a assessorats (de 0 a 10 punts), mitjana d’un total de 13 respostes

Valora l’organització o planificació del Programa INNDOC.

8,23/10

Valora el suport rebut, per part de l’assessoro assessora, a les teves demandes, peticions, qüestions i dubtes.

9,31/10

Valora la utilitat de l’assessorament rebut per part de l’assessor o assessora per ajudar-te en la implementació de l’estratègia d’aprenentatge actiu.

8,85/10

Valora la utilitat de les reunions grupals per ajudar-te en la implementació de l’estratègia d’aprenentatge actiu.

8,54/10

Valora la utilitat del diari d’implementació (la planificació i la reflexió que implica) per ajudar-te en la implementació de l’estratègia d’aprenentatge actiu.

7,62/10

Valora la utilitat de les observacions a l’aula que ha fet l’assessoro assessora i el feedback rebut després per ajudar-te en la implementació de l’estratègia d’aprenentatge actiu.

6,77/10

Valora la utilitat de les observacions a l’aula que han fet altres assessorats i el feedback rebut després per ajudar-te en la implementació de l’estratègia d’aprenentatge actiu.

7,23/10

Valora la utilitat d’haver fet observacions de les implementacions de l’estratègia d’aprenentatge actiu d’altres assessorats a l’aula per ajudar-te en la teva implementació de l’estratègia d’aprenentatge actiu.

6,62/10

Valora la motivació o interès dels estudiants a les sessions d’implementació de l’estratègia d’aprenentatge actiu, comparant-lo amb el que tenen a les sessions en què es fa classe magistral.

8,54/10

Valora la participació o implicació dels estudiants a les sessions d’implementació de l’estratègia d’aprenentatge actiu, comparant-lo amb la que tenen a les sessions en què es fa classe magistral.

8,46/10

Valora la qualitat o profunditat de l’aprenentatge dels estudiants a les sessions d’implementació de l’estratègia d’aprenentatge actiu, comparant-lo amb el que tenen a les sessions en què es fa classe magistral.

8,54/10

Quina percepció tens de la valoració que han fet els estudiants de les sessions d’implementació de l’estratègia d’aprenentatge actiu, comparant-lo amb el que tenen a les sessions en què es fa classe magistral.

8,38/10

 

ENQUESTA A ASSESSORS: 4 respostes

 

Enquesta a assessors (de 0 a 10 punts), mitjana d’un total de 4 respostes

Valora l’organització o planificació del Programa INNDOC.

8/10

Valora el suport rebut des del Programa INNDOC a les teves demandes, peticions, qüestions i dubtes.

9,50/10

Valora la utilitat de les reunions grupals en l’assessorament que has fet.

9/10

Valora la utilitat del diari d’implementació (la planificació i la reflexió que implica) per ajudar-te en l’assessorament que has fet.

6,75/10

Valora la utilitat de la realització per part de l’assessor o assessora d’observacions a l’aula de les implementacions dels assessorats en l’assessorament que has fet.

8,75/10

Valora la utilitat de les observacions a l’aula que han fet els assessorats dels seus companys i el feedback que s’han donat en el procés d’assessorament que has fet.

8,25/10

Valora globalment el Programa INNDOC.

8,50/10

Valora el coneixement previ dels assessorats en l’estratègia d’aprenentatge actiu sobre la qual han rebut el teu assessorament.

6,25/10

Valora la motivació o interès dels assessorats per fer la implementació de l’estratègia d’aprenentatge actiu.

9,50/10

Valora la dedicació o implicació dels assessorats en la implementació de l’estratègia d’aprenentatge actiu.

9,50/10

Valora el grau de seguiment de les teves orientacions/indicacions/recomanacions per part dels assessorats.

9/10

Valora globalment la implementació que han fet els assessorats a les seves assignatures.

9,25/10

 

Durant el segon semestre del curs passat, es va fer una enquesta al professorat de la Facultat per elaborar el catàleg de les innovacions docents que es fan al centre (només havien de respondre les persones que aquell curs desenvolupessin la seva docència amb alguna estratègia activa), de la qual es van obtenir 72 respostes. En totes les enquestes es va rebre una valoració positiva per part del professorat implicat.

Catàleg d’innovacions docents a la FEE el curs 2021-2022:

https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=MMoYSNzMIhsY8u3oXoE0A58jR6NVD5sT&id=qzwxosOxOk-7ESFXRH3btDuLKpELk6dBmr3SCmdpJUpUQ0NDVTFFQ1BSRktKNUFVSTlQWTRDQUZKRi4u

Aquesta convocatòria s’adreça a assignatures amb docència en el primer semestre i s’ha iniciat aquest curs 2022-2023 i continuarà el proper curs 2023-2024. En aquest cas, s’han creat dues línies d’assessorament i ha comptat amb un total de 12 assessorats.

Línies d’innovació docent i participants:

 

Estratègia d’aprenentatge actiu

Assessor o assessora

Assessorat

Aprenentatge basat en problemes

Joan Calzada

8

Aula inversa

Manuela Bosch

4

Comparteix-ho: