School of Sociology

UB School of Sociology

La Universitat de Barcelona School of Sociology és el centre per a la recerca i l’ensenyament de postgrau en sociologia a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.  

Creada el 2019, recull la llarga tradició en formació de qualitat i en activitats de recerca d’excel·lència a nivell internacional realitzada fins aquell moment en l’àmbit del Departament de Sociologia de la Facultat d’Economia i Empresa. Actualment, compta amb més de 130 estudiants i 100 professionals i investigadors que participen en diversos programes orientats a la recerca i a les sortides professionals. Té com a objectiu convertir-se en un centre atractiu per a la recerca i les activitats acadèmiques en l’àmbit de la sociologia per tal d’aconseguir un entorn acadèmic internacional que estimuli el debat intel·lectual i científic.

El Graduate  Programme en Sociology de la Universitat de Barcelona s’adreça als estudiants que tinguin la intenció de seguir una carrera de recerca en l’àmbit internacional. El programa consta d’un títol de màster d’un any i mig (màster en Sociologia) i tres anys de programa de Doctorat en Sociologia. El principal objectiu del programa és preparar als estudiants per a analitzar les transformacions socials des d’una perspectiva acadèmica i ser capaços d’identificar solucions des de l’àmbit de les polítiques públiques.

El màster de Sociologia: Transformacions Socials i Innovació desenvolupa formativament el grau de Sociologia i permet una ampliació competencial per a graduats de diferents disciplines, a banda de la de sociologia. Així mateix, facilita àmplies sortides professionals i proporciona una base adequada per seguir amb èxit els estudis de doctorat en Sociologia.

El programa de Doctorat en Sociologia es defineix com un conjunt organitzat d’activitats formatives i de recerca que condueixen a l’obtenció del títol de doctor o doctora. Té com a objectius fonamentals preparar acadèmics i investigadors, i professionals d’elit amb capacitat per dirigir les transformacions institucionals i proposar innovacions socials.

La recerca dins la UB School of Sociology s’organitza al voltant de cinc grans àrees: desigualtat; benestar, qualitat de vida i polítiques socials; organitzacions socials; societat, comunitat i medi ambient; i, cultura, coneixement i innovació.

Desigualtat

Dins d’aquesta àrea de recerca es treballen diferents dimensions de l’estudi de les desigualtats. En concret, s’analitzen les desigualtats socials, culturals i econòmiques, així com aquelles polítiques que contribueixen a reduir-les, i donen resposta a situacions com la pobresa o el fracàs escolar, objectius clau de l’agenda EU2020. A més, es realitzen aportacions rellevants als estudis de gènere, des de la recerca sobre dona i tecnologia, privació de llibertat, violència de gènere i sexualitats. La desigualtat també s’analitza des de la perspèctiva del estudis de seguretat i les formes de prevenció i resposta davant del crim i la violència.

Benestar, Qualitat de Vida i Polítiques Socials

Aquesta temàtica agrupa un conjunt de línies de recerca orientades a l’anàlisi del benestar social, la qualitat de vida i la felicitat de les persones en els seus entorns domèstics, familiars i socials al llarg de la vida. S’estudien les transformacions en les dinàmiques demogràfiques i en l’estructura de la població: la interrelació canviant entre individus en llars i famílies, el mercat (de treball i de béns i serveis), la comunitat i l’Estat, i s’incorporen les perspectives del curs de la vida, de gènere i de generació.

S’analitza també l’impacte de les polítiques socials en l’organització de les trajectòries vitals i en els diferents grups d’edat. En particular s’estudien els reptes de l’educació i les polítiques educatives, de salut i les polítiques sanitàries; la pobresa i les polítiques dirigides a revertir la desigualtat i l’exclusió social. També s’estudien els impactes i reptes que plantegen els canvis demogràfics i familiars en les polítiques socials en les diferents etapes de la vida (infància i joventut, parentalitat, conciliació de la vida laboral i familiar al llarg de la vida adulta, envelliment, atenció a l’autonomia i a la dependència).

Organitzacions socials

Aquesta àrea de recerca s’ocupa de l’estudi de les institucions i sistemes socials, econòmics i polítics, així com de la identificació i avaluació de propostes de canvi social. Amb aquest propòsit, aborda un ampli espectre de problemes que van des de temes clàssics com el treball, la democràcia i la modernitat fins a l’anàlisi de les xarxes socials, el capital social i les polítiques socials transformadores. Un objectiu específic d’aquesta àrea de recerca és abordar aquestes qüestions des d’una perspectiva històrica que integri les reflexions crítiques procedents de l’ètica i la filosofia política.

Societat, Comunitat i Medi Ambient

Els investigadors/es d’aquesta àrea analitzen els processos globals en les seves formes concretes i localitzades a les ciutats com a llocs on els fluxos de persones, capitals, idees i innovacions socials, econòmiques i polítiques transformen les comunitats existents. També es realitzen anàlisis comparatives de la governança urbana i metropolitana del benestar i de les polítiques ambientals així com l’estudi dels desafiaments sociopolítics del mercat (per exemple, la lògica que genera la desigualtat social o els desafiaments ambientals globals com el canvi climàtic). Investigacions recents també han posat èmfasi en l’important paper de les ciutats en el sorgiment de la solidaritat i del lideratge per crear una societat més sostenible amb el compromís dels ciutadans.

Cultura, Coneixement i Innovació

Aquesta àrea de recerca se centra en l’anàlisi de diferents formes de reflexivitat social, com ara la religió, l’art, la cultura, el coneixement i la ciència. Des de perspectives teòriques i metodològiques diverses i innovadores, estudiem les diferents lògiques, configuracions i dinàmiques que caracteritzen aquests espais socials de reflexivitat en la societat contemporània i les transformacions que aquesta reflexivitat indueix en la societat actual, i l’orienta cap a la creativitat, la innovació i la preocupació pel futur.
Comparteix-ho: