Certificació del SAIQU

L’objectiu de l’avaluació per a la certificació del SAIQU és comprovar que el sistema està implantat i desplegat en el centre responsable de la impartició de les titulacions sota l’abast del SAiQU, i que és adequat per a l’assegurament de la seva qualitat.

D'altra banda, el Reial Decret 420/2015 estableix la nova acreditació institucional en què planteja la obligatorietat de tenir la certificació de la implantació dels sistemes d’assegurament intern si els centres volen tenir l’acreditació institucional.

Requisits per als centres que es volen presentar a l’avaluació per a la certificació

Els centres hauran d'assegurar que es compleixen prèviament uns requisits que permetin assegurar la viabilitat de l'avaluació externa. Per això caldrà:

- Disposar de titulacions sota l'abast del SAIQU/SGIQ de les quals ja han sortit persones titulades.

- El disseny del SAIQU/SGIQ implantat ha rebut un informe favorable dins del programa AUDIT o, en el seu defecte, ha estat avaluat favorablement per la unitat tècnica de qualitat (UTQ) de la institució.

- El SAIQU/SGIQ del centre és un sistema madur i estable, amb tots els processos relacionats amb la qualitat dels programes formatius implantats, i obté uns resultats satisfactoris.

- El centre ha revisat el SAIQU/SGIQ almenys una vegada. Si escau, s'ha posat en marxa un pla de millores com a conseqüència d'aquesta revisió.

- La informació sobre els processos d'avaluació del Marc VSMA en què ha participat el centre i sobre els informes derivats és completa i accessible per a tots els grups d'interès.

- Existeixen evidències clares que es duen a terme accions de millora com a conseqüència de les avaluacions realitzades.

Si alguns d'aquests elements no estiguessin satisfets durant el procés de certificació del SGIQ, el resultat de la certificació seria desfavorable.

La certificació  tindrà una validesa de cinc anys, prorrogable per períodes idèntics després de superar un nou procés d’avaluació externa.

Els centres que disposin de la certificació de la implantació del seu SGIQ i hagin acreditat com a mínim el 50% dels graus i el 50% dels màsters que imparteix podran optar a l'acreditació institucional.

Comparteix-ho: