Comissió de Doctorat i Recerca

Composició:

Presidència: degà o degana o persona en qui delegui.

Secretaria: cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat o persona en qui delegui, amb veu i sense vot.

Cap de l’Oficina de Recerca o persona en qui delegui.

Directors dels departaments adscrits o professorat doctor en qui deleguin.

Coordinadors dels programes de doctorat.

Una representació dels grups de recerca consolidats o emergents reconeguts per la Generalitat de Catalunya adscrits a la Facultat.

Una representació d’altres grups de recerca no reconeguts per la Generalitat de Catalunya adscrits a la Facultat

Una persona representant dels investigadors en formació.

 

Funcions:

a. Adequar a la realitat concreta de l’àmbit de la Facultat les orientacions generals per elaborar els programes de doctorat.

b. Analitzar les propostes de programes de doctorat i informar-ne a l’Escola de Doctorat.

c. Coordinar l’oferta interna i amb relació a altres centres.

d. Vetllar per la qualitat dels programes oferts i proposar mesures de millora, d’innovació i d’internacionalització.

e. Portar a terme els informes relacionats amb les atribucions i les competències que li encomani la Facultat i la Comissió de Recerca de Consell de Govern.

f. Proposar i impulsar activitats, iniciatives i línies prioritàries de recerca i transferència de coneixement.

g. Elaborar les propostes de despeses d’infraestructura de recerca anuals i plurianuals i suggerir-ne les prioritats.

h. Promoure la difusió de les recerques dutes a terme pels grups i investigadors de la Facultat.

i. Proposar línies prioritàries de recerca al centre.

j. Assessorar i informar l’equip deganal i la Junta de Facultat en els temes relacionats amb la recerca.

k. Promoure la difusió de les recerques dutes a terme pels grups i investigadors de la Facultat.

l. Totes les altres que se li atribueixin o li deleguin, així com coordinar-se amb instituts universitaris i altres facultats.

Comparteix-ho: