Consell d'Estudiants

Reglament Consell General de Representants de l’Estudiantat

1. La Facultat d’Educació estableix el Consell General de Representants de l’Estudiantat, que està integrat per les persones següents:

 • Les persones representants de l’estudiantat de la Facultat d’Educació en el Claustre de la Universitat de Barcelona.
 • Les persones representants de l’estudiantat a la Junta de Facultat.
 • Les persones representants de l’estudiantat en els diferents consells d’estudis.
 • Els/les delegats/ades dels grups classe dels ensenyaments de la Facultat.

 

2. Funcions:

 • Conèixer, coordinar, transmetre, impulsar i dinamitzar les iniciatives, els suggeriments i les propostes, i denunciar i defensar problemes i conflictes del col·lectiu d’alumnat envers els organismes pertinents.
 • Transmetre les informacions útils per a un desenvolupament més òptim de la vida universitària als col·lectius que representen.
 • Participar, cooperar i intervenir en el que pertoqui en els processos d’avaluació del professorat.
 • Representar l’estudiantat en les diferents comissions.

Delegat/da de grup classe dels diversos ensenyaments de la Facultat d’Educació

La Facultat d’Educació té la voluntat de promoure la participació dels i de les estudiants, tant pel que fa a les seves manifestacions institucionals i reglamentades (consells d’estudis, junta de centre i claustre de la universitat) com pel que fa a les seves formes informals i no reglamentades (moviments associatius, grups, etc.).

En aquest sentit, el Deganat de la Facultat, juntament amb els caps d’estudi dels ensenyaments, promou la figura del delegat/da. Aquesta figura representa al conjunt d’estudiants d’un grup classe i s’aplica de forma prioritària als ensenyaments de grau de la Facultat, però també pot afectar als ensenyaments en procés d’extinció o als màsters, si així ho sol·liciten els estudiants d’aquests.

Aquesta figura té assignades les funcions principals següents:

 • Representar i ser l’interlocutor/a del grup classe davant del professorat, caps d’estudi o deganat per qualsevol tema que afecti al grup o a una part significativa d’aquest.
 • Vehicular suggeriments, propostes, queixes que els estudiants del grup classe vulguin fer arribar al professorat, caps d’estudi o deganat per qualsevol tema que afecti al grup o a una part significativa d’aquest.
 • Ser un element de dinamització del grup classe pel que fa a activitats culturals, moviments participatius, actes de graduació, programes d’acollida per als nous estudiants, etc.

 

La unitat d’acció bàsica és el grup de curs de cada ensenyament de grau. N’hi ha dos per grup i aquests es poden agrupar en un Consell de delegats/des d’ensenyament i formen part del Consell General de l’Estudiantat de la Facultat.

Hi haurà dos delegats/es per grup que seran triats de forma directa pels estudiants durant el mes d’octubre de cada any. En el moment de fer la votació haurà de ser-hi present un professor o professora, qui garantirà la transparència del procés i podrà comunicar el resultat al Deganat.

La representació tindrà una validesa d’un curs acadèmic i fins a la tria de les delegades i delegats del nou curs, si bé podran presentar-se a reelecció tantes vegades com vulguin. En qualsevol moment el grup classe podrà revocar aquesta delegació i triar uns nous representants, sempre que així es sol·liciti en un escrit dirigit al Vicedeganat d’estudiants i signat per un mínim de 30 estudiants del mateix grup classe.

S’ha d’entendre que en cap cas aquesta figura substituirà la lliure manifestació o expressió dels estudiants, tant a nivell particular com col·lectiu, així com tampoc els canals de representació i participació institucional.

Comparteix-ho: