Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Mestre d'Educació Infantil - Mestre d'Educació Primària

Presentació

La titulació doble del grau de Mestre d’Educació Infantil i de Mestre d’Educació Primària neix de la voluntat de la Facultat de Formació del Professorat d’innovar per adaptar les nostres titulacions a les exigències de la realitat social i educativa actual.

El nombre de places ofertes per a aquest itinerari doble és limitat i específic. Per tant, es diferencia de les places que s’ofereixen per al grau de Mestre d’Educació Infantil i per al grau de Mestre d’Educació Primària. L’admissió a aquest itinerari doble només s’obté mitjançant preinscripció universitària i només es podrà cursar en la modalitat de temps complet.

Els estudiants admesos a la titulació doble de mestre d’educació infantil i primària es matriculen en un únic grup. Aquest grup té un horari extensiu de matí i tarda i el grup únic es manté fins al moment en què els estudiants han de cursar les mencions.

L’itinerari està estructurat al voltant d’aquelles matèries i assignatures fonamentals per proporcionar als estudiants una formació àmplia que abasti l’etapa educativa de 0 a 12 anys. La durada és de cinc cursos acadèmics i té una càrrega lectiva de 330 crèdits. La implantació està planificada curs a curs:

  • 2013-2014: primer curs
  • 2014-2015: segon curs
  • 2015-2016: tercer curs
  • 2016-2017: quart curs
  • 2017-2018: cinquè curs

Per concloure l’itinerari doble en cinc anys, els estudiants han de cursar una de les mencions compartides entre els graus d’educació infantil i primària.

Comparteix-ho: