Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Mestre d'Educació Infantil - Mestre d'Educació Primària

Pla d'acció tutorial

La Universitat de Barcelona es proposa que els seus estudiants, a més de rebre una formació universitària de qualitat, puguin disposar d’un suport personalitzat a través de la tutoria universitària.

Les finalitats de la tutoria universitària són informar i orientar els estudiants de manera personalitzada per incrementar la seva autonomia i facilitar-ne la presa de decisions.

Actualment, els estudiants de primer curs estan atesos pel professorat que imparteix les assignatures de primer curs i per cap d’estudis amb l’ajut de la secretaria acadèmica i el vicedeganat acadèmic. L’atenció es fa de forma presencial i també des del campus a través del model espai de informació i comunicació.

Des de cap d’estudis s’atenen els estudiants quan demanen informació i orientació sobre aspectes relacionats amb el desenvolupament de les classes, especialment, els criteris d’avaluació, la relació amb el professorat i sobre el seu itinerari acadèmic. I també, les consultes que tenen a veure amb modificacions de la matrícula ocasionades per conciliació laboral, problemes de salut i/o problemes econòmics.

Per anar desenvolupant l’itinerari formatiu l’estudiant ha de seguir diversos procediments acadèmics que afecten especialment a les assignatures de pràctiques, a la tria de la formació optativa (mencions) i al treball de fi de grau. El grau té delegades les funcions de planificació, organització i seguiment d’aquests procediments a dues comissions, la comissió de pràctiques i la comissió de treball de fi de grau. Per a la formació optativa (mencions) el grau compta amb persones responsables de la coordinació de les mencions.

Al finalitzar el estudis, es programen accions destinades als estudiants que estan a punt de graduar-se. La facultat organitza junt amb el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE), la Jornada d’Orientació Professional

Comparteix-ho: