Universitat de Barcelona

Itinerari simultani: Mestre d'Educació Infantil - Mestre d'Educació Primària

Presentació

La titulació doble del grau de Mestre d’Educació Infantil i de Mestre d’Educació Primària neix de la voluntat de la Facultat de Formació del Professorat d’innovar per adaptar les nostres titulacions a les exigències de la realitat social i educativa actual.

El nombre de places ofertes per a aquest itinerari doble és limitat i específic. Per tant, es diferencia de les places que s’ofereixen per al grau de Mestre d’Educació Infantil i per al grau de Mestre d’Educació Primària. L’admissió a aquest itinerari doble només s’obté mitjançant preinscripció universitària i només es podrà cursar en la modalitat de temps complet.

Els estudiants admesos a la titulació doble de mestre d’educació infantil i primària es matriculen en un únic grup en horari de tarda. Aquest grup es manté fins al moment en què els estudiants han de cursar les mencions.

L’itinerari està estructurat al voltant d’aquelles matèries i assignatures fonamentals per proporcionar als estudiants una formació àmplia que abasti l’etapa educativa de 0 a 12 anys. La durada és de cinc cursos acadèmics i té una càrrega lectiva de 330 crèdits.

Per concloure l’itinerari doble en cinc anys, els estudiants han de cursar una de les mencions compartides entre els graus d’educació infantil i primària.

Comparteix-ho: