Universitat de Barcelona

Grau en Mestre d'Educació Infantil

Objectius i competències

Objectius

 • Analitzar i planificar la tasca educativa, tenint en compte la societat canviant.
 • Actuar com a mediadors perquè l’activitat a l’aula sigui significativa i estimuli el potencial de desenvolupament de tot l’alumnat.
 • Fomentar valors com ara la convivència, l’esforç, la constància, la disciplina, la igualtat de gènere i els drets humans, promovent la col·laboració també fora de l’escola.
 • Organitzar la interacció de l’alumnat amb l’objecte d’estudi, promovent l’aprenentatge autònom i cooperatiu.
 • Exercir les tasques de tutoria, orientació i avaluació de l’alumnat.
 • Elaborar projectes que s’adaptin a les necessitats de les escoles i l’alumnat, amb coneixement profund de l’etapa docent i les matèries ensenyades.
 • Ensenyar en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Aplicar a l’aula les noves tecnologies.

Competències

Competències transversals

 • Compromís ètic professional
 • Capacitat per reconèixer la diversitat i la multiculturalitat de la societat actual
 • Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat
 • Capacitat d’adaptació a noves situacions
 • Capacitat creativa i emprenedora
 • Capacitat comunicativa
 • Habilitats en les relacions interpersonals
 • Capacitat per treballar en equip
 • Ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació
 • Sostenibilitat

Competències específiques

 • Habilitat per aplicar els elements propis de les àrees del currículum d’infantil amb criteris de coherència: finalitat, competències, objectius, continguts i criteris d’avaluació.
 • Capacitat per promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d’una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, lingüística, emocional, motriu, social, filosòfica, cultural i volitiva.
 • Capacitat per dissenyar i regular entorns harmònics d’aprenentatge en contextos de diversitat en l’educació infantil que atenguin les necessitats educatives singulars de cada estudiant, les dificultats d’aprenentatge, la igualtat de gènere, l’equitat i el respecte als drets humans.
 • Capacitat per fomentar la convivència dins i fora de l’aula d’educació infantil i abordar la resolució pacífica de conflictes.
 • Capacitat per observar sistemàticament ambients d’aprenentatge i de convivència en contextos propis de l’educació infantil, per interpretar les pràctiques educatives segons els marcs teòrics de referència, per reflexionar-hi i per actuar en conseqüència.
 • Capacitat per dinamitzar la reflexió en grup sobre l’acceptació de normes i de respecte als altres.
 • Capacitat per promoure l’autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d’educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • Capacitat per potenciar l’evolució dels diferents llenguatges de l’educació infantil, per identificar possibles disfuncions, per vetllar per l’evolució correcta del llenguatge, i per afavorir el desenvolupament de les habilitats comunicatives.
 • Capacitat per abordar amb eficàcia situacions d’aprenentatge de la llengua en contextos multiculturals i multilingües, per seleccionar els recursos educatius més adequats per a cada situació, i per expressar-se oralment i per escrit i dominar l’ús de diferents tècniques d’expressió.
 • Capacitat per reconèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i de la comunicació.
 • Capacitat per fomentar el creixement i el desenvolupament infantil, amb atenció especial als fonaments d’higiene, salut i nutrició, i als fonaments dels processos d’aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infància, i per reconèixer els fonaments de l’atenció primerenca.
 • Habilitat per implicar-se en la diversitat d’accions que comprèn el funcionament de les escoles d’educació infantil, a partir del coneixement de la seva organització.
 • Capacitat per assumir que l’exercici de la funció docent s’ha de perfeccionar i adaptar als canvis científics, pedagògics, tecnològics, socials i culturals al llarg de la vida.
 • Capacitat per comprendre la importància del paper del mestre o de la mestra com a col·laborador i orientador de pares i mares en relació amb l’educació familiar en el període de zero a sis anys i dominar les habilitats socials en el tracte i la relació amb la família de cada infant i amb el conjunt de les famílies.
 • Capacitat per reflexionar sobre les pràctiques de l’aula per innovar i millorar la tasca docent, per adquirir hàbits i destreses per l’aprenentatge autònom i cooperatiu, i per promoure’l entre els docents i els infants.
 • Capacitat per comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l’educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els centres d’educació infantil i els seus professionals.
 • Capacitat per analitzar les desigualtats socials en el marc de la complexa relació entre educació i societat i el paper de l’escola per reproduir-la o transformar-la.
 • Capacitat per aplicar en els centres educatius elements de millora segons diferents models de qualitat.
Comparteix-ho: