Universitat de Barcelona

Grau d'Educació Social

Objectius i competències

Objectius

Hi ha tres objectius bàsics que són l’eix vertebrador dels estudis d’Educació Social:

  1. Aportar els coneixements científics necessaris per a la comprensió, interpretació i ’anàlisi dels fonaments teòrics i pràctics de l’educació social en els seus diversos espais i temps socials.
  2. Proporcionar coneixements, destreses, actituds i habilitats orientades al disseny, desenvolupament i avaluació de recursos, programes i projectes socioeducatius  amb una concepció integradora de les pràctiques educatives que tenen lloc al llarg de tota la vida i una sensibilitat especial pels processos de canvi i de participació social.
  3. Capacitar i formar per al desenvolupament i exercici de la professió, entesa com una professió́ de caràcter pedagògic, generadora de contextos educatius i accions mediadores i formatives, que son àmbit de competència professional de l’educador social i que possibilita:
  • La incorporació́ del subjecte de l’educació́ a la diversitat de les xarxes socials, entesa com el desenvolupament de la sociabilitat i la circulació́ social.
  • La promoció́ cultural i social, entesa com a obertura a noves possibilitats de l’adquisició́ de béns culturals, que ampliïn les perspectives educatives, laborals, d’oci i participació́ social.

Competències

Competències generals
Les competències generals descrites en la memòria del grau d’Educació Social se centren a aconseguir que l’estudiant desenvolupi l’aprenentatge des d’una actitud responsable, creativa i emprenedora, que consideri el treball en equip, la sostenibilitat i el compromís ètic.


Competències específiques
Les competències específiques que cal que l’estudiant desenvolupi al grau d’Educació Social se centren en conceptes clau com ara la coneixença de la identitat professional per tal d’analitzar i interpretar els processos de mediació social, cultural i educativa i així discriminar entre diferents respostes de caràcter educatiu. En aquest sentit és important conèixer les diferents teories i models disciplinaris i multidisciplinaris d’àmbit pedagògic, psicològic i sociològic que defineixen l’objecte de l’Educació Social, per dissenyar, desenvolupar i regular processos de relació educativa fonamentats i transformadors, tot promovent xarxes socials entre persones, col·lectius i institucions.
 

Comparteix-ho: