Universitat de Barcelona

Grau de Pedagogia

Alumnat de nou accés
Calendari de la matrícula curs 2017-2018

Sessió informativa

Dia: 12 de juliol de 2017
Horari: 12,30 hores
Lloc: Sala de Graus 4a planta - Edifici Migdia I

Matrícula

Alumnat de primera assignació

Dia: 14 de juliol de 2017
Horari: a partir 8,30 hores. Ordre de matrícula
Lloc: Aula d'usuaris - Planta 0 de l'Aulari Migdia (Midgia II)

Alumnat d'incidències, reclamacions i reassignació

Dia: 18 de juliol de 2017
Horari: Ordre i horari de matrícula
Lloc: Aula d'usuaris - Planta 0 de l'Aulari Migdia (Midgia II)

Alumnat de segona assignació

Dia: 26 de juliol de 2017
Horari: Ordre i horari de matrícula
Lloc: Aula d'usuaris - Planta 0 de l'Aulari Migdia (Midgia II)

Informacions complementàries
Matrícula

Ordre d'accés

L’ordre de matrícula s’estableix en funció de la nota d'admissió a l'ensenyament. En cas d'empat s'utilitzarà el cognoms i nom començant per la lletra que cada any sorteja la Generalitat de Catalunya per als seus processos. Per al curs 2017-2018 es començarà per la lletra "V"

Formalització de la matrícula

La matrícula es realitzarà presencialment el dia i hora assignat a l’Aula d'usuaris - Planta 0 de l'Aulari Migdia (Midgia II)

Recorda que, si no et matricules durant el termini establert, perdràs la plaça assignada.

En cas de no poder venir l’alumne personalment, la matrícula la pot realitzar qualsevol persona degudament autoritzada juntament amb fotocopia del DNI de l’alumne.

- Consulta si has de presentar alguna documentació acadèmica, segons la teva via d'accés.

- En el cas de sol·licitar alguna bonificació i/o gratuïtat, consulta  la documentació que has de portar el dia de la matrícula

Crèdits a matricular entre els dos semestres del primer any

Modalitat a temps complet: 60 crèdits
Modalitat a temps parcial:   30 crèdits
Si has iniciat o finalitzat estudis universitaris podràs matricular-te d'un mínim de 18 crèdits

Si has estat admés per la via de titulats de Cicles Formatius de Grau Superior, se't reconeixen crèdits en virtut de l'acord de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i la Universitat de Barcelona. Durant el procés de matrícula trobaràs les assignatures objecte de reconeixement en l'apartat "inscripció d'assignatures reconegudes/convalidades" i podràs seleccionar-les per incloure-les a la matrícula com a convalidades (constaran com a superades amb la qualificació d'un 6 i caldrà abonar el 15% del preu per crèdit).

Si vols cursar alguna d'aquestes assignatures, la pots matricular de forma ordinària durant el procés de matrícula, no obstant, hauràs de comunicar la renúncia al reconeixement a la secretaria d'estudiants i docència per tal que modifiquin el teu expedient.

L’alumnat amb estudis previs iniciats o finalitzats pot sol·licitar el reconeixement de crèdits.

L'establiment de la matrícula condicional com a becari/ària, tal i com indica el nom, és només una condició de matrícula que es manté fins a la resolució de la Beca General.

Requisits per l'establiment de matrícula condicional com a becari/ària

-Sol·licitar l'acreditació econòmica, el resultat de l'acreditació ha de ser positiu. Els estudiants becaris del curs anterior no cal que demanin l'acreditació econòmica.
-Sol·licitar la beca general.

Més informació Beques i Ajuts: Graus

Si en el moment de fer la matrícula no disposes encara de l’acreditació econòmica, no podrem establir la matrícula condicional com a becari.

Caldrà que escullis una modalitat de pagament que no sigui domiciliat i obtindràs un rebut amb termini de pagament dins dels 7 dies posteriors a la matrícula.

Si obtens l'acreditació positiva abans que finalitzi el termini de pagament, caldrà que passis per la Secretaria de manera immediata en horari d'atenció per tal que regularitzem la teva situació. En cas que no ho facis, un cop passat els 7 dies, caducarà el rebut i se t'aplicarà un 5% de recàrrec.

Un altre possibilitat és fer el pagament de la matrícula i, en el moment que se't concedeixi la beca, la Universitat et retornarà l'import abonat fins aquell moment.

Modalitats de pagament

Rebut únic
Pagament únic domiciliat
Pagament en terminis

El pagament de la matrícula es podrà fraccionar en tres o set terminis. Per acollir-se a aquesta modalitat de pagament l’import dels crèdits de la matrícula ha de ser igual o superior a 300 euros.

Fraccionament en 3 terminis

Primer rebut: 40% de l’import dels crèdits més el preu de gestió i serveis

Segon rebut: 30% dels crèdits matriculats

Tercer rebut: 30% dels crèdits matriculats

Fraccionament en 7 terminis

Primer rebut: 30% de l’import dels crèdits més el preu de gestió i serveis

Segon rebut: 20% dels crèdits matriculats

Resta de rebuts (cinc rebuts) 10% del preu dels crèdits matriculats

Préstec AGAUR

Als preus dels serveis acadèmics que es regulen en el decret de preus els són d’aplicació les exempcions i bonificacions que estableix la normativa estatal i que es recullen en l’esmentat decret.

Família  nombrosa

Matrícula d’honor o premi extraordinari en el batxillerat

Deducció per matrícules d’honor

Col·lectius d’especial protecció

En cap cas es poden aplicar als i a les estudiants exempcions, tret de  les que es recullen expressament en aquesta normativa.

Trobareu tota la informació a l'Annex I: Criteris d’aplicació de les exempcions i/o bonificacions de matrícula de la Normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona

Increments i recàrrecs en el preu de la matrícula: segones i successives matrícules

Quan un estudiant es matricula per segon, tercer, quart i successius cops d’un mateix crèdit, l’import s’incrementa en els percentatges establerts en el decret de preus de la Generalitat de Catalunya 

Increments i recàrrecs en el preu de la matrícula: segons i successius ensenyaments universitaris

La UB aplicarà el preu de matrícula que s’estableixi en el decret de preus de la Generalitat de Catalunya als estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir‐los, llevat que es tracti dels primers estudis de màster universitari i de doctorat. També s’aplica aquest recàrrec als estudiants que tinguin un títol superior no universitari equivalent, a tots el efectes, a un títol de grau. 

Als efectes d’aplicar correctament l’increment als estudiants que reuneixin les condicions establertes en el decret de preus, la UB els demanarà en el moment de formalitzar la matrícula una declaració responsable justificativa de la seva formació acadèmica 

Més informació als articles 20 i 21 de la Normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona

El fet de no pagar la matrícula o d'algun dels seus fraccionaments en els terminis que estableixi la Universitat donarà lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l'alumnat sense necessitat de requeriment previ per part de la Universitat de Barcelona. La durada màxima de la suspensió temporal serà fins que finalitzi el curs acadèmic.

La suspensió temporal dels drets de l'estudiant s'aixecarà quan l'estudiant aboni a la Universitat, en efectiu i d'un sol cop, la totalitat de l'import de la matrícula que tingui pendent d'abonar, així com un recàrrec del 5% de l'import total del/s rebut/s no satisfet/s, excloent serveis extraacadèmics, en concepte de despesa per la gestió de falta de pagament.

Fins que no es regularitzi la situació de l’impagament, dins del curs acadèmic, les assignatures matriculades i cursades no podran ser qualificades.

S'ha de tenir en compte, en el cas de no pagar la matrícula, que el decret de preus de la Generalitat de Catalunya estableix que "Les universitats han d'exigir, com a condició prèvia de matrícula o d'expedició de títols o certificats, el pagament de les quantitats pendents per matrícules en qualsevol estudi o curs acadèmic i universitat o centre al qual sigui aplicable aquest Decret, i els interessos de demora corresponents, si escau.

Un cop realitzada la matrícula, caldrà que vagis a l’estand del Banc de Santander on el personal del Banc et farà una fotografia. En el mateix moment s’imprimirà i et lliuraran el carnet.

Què passa amb el TUI si em matricula un altra persona?

Mentre duri la campanya de matrícula de juliol, i sempre després de haver-te matriculat, pots passar per l’estand del Banc de Santander ubicat a la Facultat per fer-te el carnet al moment.

Un cop acabat el període de matrícula pots anar a fer-te el carnet al moment a qualsevol de les oficines del Banc de Santander que hi ha a la Universitat  i que estan ubicades a:

Facultat d’Economia i Empresa
Facultat de Física i Química
Edifici Històric
Campus de Mundet (Psicologia)

Què passa si el dia de la matrícula em fan la foto però no passo a recollir el carnet?

Mentre duri la campanya de matrícula de juliol pots passar per l’estand del Banc de Santander ubicat a la Facultat per recollir el carnet.

Un cop acabat el període de matrícula hauràs d’anar a la Oficina de Banc de Santander ubicada al Campus Mundet on quedaran dipositats els TUI  no recollits.

A l'apartat "usuari", cal introduir la primera part del correu UB seguit de  ".alumnes"

Exemple: alumne123@alumnes.ub.edu
Usuari: alumne123.alumnes

La contrasenya serà la mateixa utilitzada per accedir al Campus Virtual o al MonUB

Com pots saber el teu correu?

Entra a MonUB
Identifica't amb l'identificador de la matrícula de quatre dígits i valida
Ves a Qualificació i expedient: allà trobaràs la teva adreça de correu electrònic

La UB posa al vostre abast un seguit de recursos per facilitar-vos l'assoliment i l’acreditació d'aquesta competència en finalitzar la vostra etapa a la Universitat, i així poder afegir-la com a mèrit al Suplement europeu al títol (SET), sempre i quan hàgiu començat els estudis amb anterioritat al curs 2018-2019, d’acord amb la moratòria aprovada per la Junta del Consell Interuniversitari el 22 de juny de 2017:

1) La ruta cap al B2 a partir de recursos d’autoaprenentatge gratuïts.

2) La ruta cap al B2 a partir de l'àmplia oferta de cursos de l’Escola d’Idiomes Moderns.

3) La combinació de les dues opcions anteriors.

4) La sol·licitud d’ajuts tant a través del programa Parla3 com a través del programa propi BKUB.

Juliol

- Publicació cens amb dia i hora per realitzar la matrícula
- Acreditació econòmica i sol·licitud beca equitat, imprescindible per a l’establiment de matrícula condicional com a becari.

Agost

- Sol·licitud beca general i d’Equitat, si escau

Setembre

- Sol·licitud beca general i Equitat, si escau
- Modificació matrícula, si escau
- Sol·licitud de canvi de grup per motius excepcionals, si escau

Febrer

- Modificació matrícula 2n semestre, si escau
- Sol·licitud de canvi de grup per motius excepcionals, si escau

Comparteix-ho: