Universitat de Barcelona

Informació per a l’estudiant – Grau en Mestre d'Educació Infantil

Treball final de grau

Què es pretén?

Tal i com s’especifica a la normativa aprovada per la Comissió Acadèmica, suposa que l’estudiant ha de ser capaç d’integrar la formació rebuda al llarg de la titulació. Aquest exercici comporta, per part dels estudiants, aplicar coneixements, habilitats, actituds i competències adquirits a la titulació, i per tant, la forma en què s’integrin aquests coneixements, habilitats, actituds i competències ha d’estar d’acord amb els objectius concrets de formació i exercici professional propis de la titulació.

A la guia del TFG se’especifica que la seva estructura i contingut estaran condicionats pel perfil del títol i pel seu caràcter interdisciplinari i multidisciplinari. En tots els casos, el contingut ha de ser adient al nombre de crèdits ECTS que aquesta matèria tingui assignada en el pla d’estudis i al temps d’elaboració fixat en el calendari d’activitats.

El TFG consisteix en la realització per part de l’estudiant d’un treball individual que cal lliurar en funció de les condicions i terminis establerts per la persona responsable de la seva tutoria.

Aquest treball s’ha d’adequar a una d’aquestes tres modalitats:

Modalitat A (Recerca). Anàlisi d’una temàtica educativa concreta.

Modalitat B (Caràcter aplicat, de creació o producció). Creació o producció de materials educatius.

Modalitat C (Innovació i transferència de coneixement). Disseny d’un projecte d’intervenció en un context educatiu particular.

Al llarg del primer semestre la Comissió de Treball Fi de Grau (CTFG) convocarà una reunió informativa amb la finalitat de presentar les condicions per l’organització i l’elaboració del TFG.

Tal i com s’indica al pla docent, el seguiment i l’avaluació del TFG es durà a terme mitjançant sessions conjuntes amb tots els estudiants assignats a un mateix tutor o tutora, i tutories individuals o en petits grups. Així mateix, l’avaluació i qualificació final del TFG es realitzarà una sessió especifica destinada a l’exposició del TFG davant un tribunal d’avaluació. Totes les sessions i tutories de seguiment i avaluació es duran a terme durant el segon semestre, tot tenint en compte l’opció horària en la que l’estudiant s’ha matriculat.

Inici docència: 15 de febrer de 2023

Entrega: 6 de juny de 2023  a l'espai Moodle comú TFG21/22 Mestre d'Educació Infantil i Mestre d'Educació Primària i omplir el Formulari de dades de TFG que la Comissió de TFG us enviarà al finalitzar l’assignatura.

Exposició oral:  Dies 15,16,19,20 i 21 de juny de 2023 a concretar per cada Comissió Avaluadora

Reavaluació: 4 de juliol de 2023

Reunions informatives:

  • 12 de desembre de 2022
    (Torn matí: 12:30  i  Torn tarda: 19:30 - Sala 3408 Margarita Comas 4ª planta Migdia 1)

 

  • Encarnación Carrasco - Cap Estudis Ed. Primària
  • Ann Elizabeth Wilson Daily
  • Genina Calafell
  • Berta Palou - Cap Estudis Ed. Infantil
     

Contacte: ctfg_geip@ub.edu

Ubicació: edifici Migdia I, 4a planta, despatx 3418, Campus Mundet, pg. Vall d'Hebron 171, 08035 Barcelona

Criteris i consells per elaborar la presentació oral i escrita del treball final de grau (TFG)

Comparteix-ho: