Universitat de Barcelona

Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals (nou)

Perfil i requisits d'accés

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Graduats i llicenciats en Pedagogia, Psicologia, Educació Social, mestres d'Educació Primària i titulats en altres ensenyaments que porten a l'exercici professional en l'àmbit de l'educació, la formació continuada, el disseny tecnicopedagògic o la formació en línia.
Comparteix-ho: