Universitat de Barcelona

Màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Pla d'Acció tutorial

Presentació

El Pla d'Acció tutorial (PAT) és l’eina a través de la qual s’expressen els principis bàsics de la tutoria i guiatge dels estudiants del màster en Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes i en la qual es recullen les accions que es porten a terme abans i durant tot el període d’aprenentatge dels estudiants. 

 • Facilitar la incorporació al màster professionalitzador que capacita pedagògicament per a la impartició de la docència.  
 • Orientar en el procés d’aprenentatge oferint els recursos i les informacions necessàries.  
 • Assessorar en la incorporació al món laboral.  
 • Proporcionar elements per al desenvolupament professional docent.  

Les accions programades estan dissenyades per aconseguir els objectius proposats al PAT. Es porten a terme, bàsicament, en dos moments: abans i durant el màster.  

 

ACCIONS PRÈVIES A LA MATRÍCULA

 • Jornada de Portes Obertes: jornada informativa adreçada als estudiants que han fet la preinscripció al màster, però que encara no s’han matriculat. Aquesta jornada explica l’estructura del màster i dona resposta als diferents dubtes que els candidats poden sol·licitar i està liderada per l’equip de coordinació del màster. 
 • Sessions d’informació en l’automatrícula: aquestes sessions es realitzen en paral·lel a l’automatrícula i estan previstes per ajudar els estudiants en el seu procés de matriculació. Tant les persones de secretaria de la Facultat com els coordinadors acompanyen en els dubtes que sorgeixen durant el procés. 

 

ACCIONS A LA FASE INICIAL DEL MÀSTER

 • Un cop matriculats al màster i abans de començar les classes es destinaran els primers dies a les següents activitats:  
 • Sessió d’acollida: la finalitat de la sessió és la d’acollir els estudiants al màster i introduir-los en el seu funcionament. Aquesta primera trobada es fa per a cada grup de cada especialitat i està liderada pels coordinadors respectius. 
 • Sessions diverses d’introducció al màster.: després de la matrícula i abans de l’inici de les classes es destinaran unes sessions d’introducció al màster. El seu objectiu és el de situar als estudiants en l’estructura i funcionament del màster així com d’ajudar-los a entendre els diferents elements que acompanyen a les matèries i assignatures del màster. 

 

ACCIONS DURANT EL DESENVOLUPAMENT DEL MÀSTER

 • Tutories i accions orientadores  
 • Tutories individuals i/o grupals

- Les tutories individuals les determinarà el docent de cada assignatura

- Les tutories grupals: durant el curs es faran tutories grupals amb tot el grup de l’especialitat i la coordinació de l’especialitat.  

 • Acompanyament abans i durant les pràctiques per la comissió de pràctiques: la comissió de pràctiques durà a terme sessions informatives per orientar en el procés d’elecció de centre i concreció de les tasques a realitzar durant el període de pràctiques en centres educatius.  
 • Acompanyament en el TFM amb la jornada d’exalumnes i la coordinació: un cop l’any es portarà a terme una jornada en la qual diferents exalumnes que van finalitzar el màster el curs anterior exposin els seus TFM així com el procés que van seguir per a la seva elaboració i responguin a les preguntes que els poden formular els estudiants en curs.  

 

ACCIONS DE PARTICIPACIÓ

Per tal d’establir una comunicació fluida amb els estudiants i fer que participin d’algunes de les accions del màster, es duen a terme les següents accions:  

 • Reunions amb delegats i estudiants. Tant les reunions amb delegats com amb els estudiants que es presentin voluntàriament han de servir per conèixer diferents punts de vista i percepcions dels estudiants sobre el funcionament del curs. 
 • Xerrades virtuals d’orientació professional i laboral: s’ofereixen xerrades en temàtiques diferents que orienten als estudiants sobre les diferents sortides laborals. 
 • Sessions de debat i/o treball pedagògic

 

Les accions que es porten a cap des del Pla d’Acció Tutorial del màster es presenten al document següent.  

Tots els tutors i docents que intervenen al màster poden acompanyar i guiar en tot el que sigui necessari i resoldre la majoria dels dubtes que es puguin generar durant tot el curs acadèmic. No obstant això, hi ha persones que poden prestar ajuts concrets per qüestions més específiques:  

 • Coordinadora del màster com a responsable institucional: Susanna Aránega  
 • Coordinadors d’especialitat: cada especialitat té un/a coordinador/a a qui l’estudiant es pot adreçar per a resoldre dubtes en qüestions relatives a les assignatures de l’especialitat.  
 • Coordinador del mòdul genèric: Antoni Domènech 
 • Coordinadors de pràctiques i TFM: tots els dubtes i necessitats que puguin emergir abans i durant el període de pràctiques es poden adreçar al correu electrònic.
 • Correus dels coordinadors de pràctiques  

- Pilar Janer 
- Raquel Miño 
- Àngel Pascual 

El Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE) té l'objectiu de generar un espai especialitzat per atendre d'una manera personalitzada el futur alumnat, estudiants amb necessitats educatives especials, temporals i interculturals per facilitar-los la informació, l'orientació, l'assessorament, el suport i l'ajut necessaris durant tot el període d'aprenentatge i procés d'inserció professional, així com per aconseguir que tots els estudiants puguin conèixer les orientacions generals de la política universitària de la UB.

Responsable de la coordinació del PAT

Dra. Susanna Arànega Español 

Departament: Didàctica i Organització Educativa 

Contacte: correu

Comparteix-ho: