Universitat de Barcelona

Màster d'Activitat Física i Educació

Objectius i competències

Objectius

Aportar els coneixements epistemològics, metodològics i tècnics bàsics que situïn l'estudiant en el llindar de la recerca i la innovació en el marc de l'educació física i l'esport, i complementar la formació dels professionals d'aquest àmbit proporcionant coneixements i recursos específics vinculats amb l'aplicació de l'activitat motriu en diferents contextos educatius formals i no formals. Els termes utilitzats il.lustren la dimensió social i educativa de l'activitat motriu. La intenció del títol és especificar la seva manifestació tant en l'aspecte de l'educació formal com no formal. Aquest primer nivell de concreció té com a finalitat diferenciar altres manifestacions possibles, com ara la salut o l'alt rendiment fisicoesportiu. El títol es vincula explícitament amb les dues especialitats que ofereix la titulació. Concretament es correspon amb el paper de l'activitat motriu com a mitjà d'intervenció social, com a element clau per a l'educació de la persona mitjançant les manifestacions principals de l'activitat motriu, i com a àmbit per a la innovació i la recerca educativa aplicada.

Competències

Es desenvolupen les competències següents:

  • Habilitats cognitives, emocionals i comunicatives fonamentals per al treball en equip i la gestió de projectes en el marc de l'activitat física, l'esport i l'educació física.

  • Capacitat per dissenyar i aplicar recerques en l'àrea d'educació física establint hipòtesis i objectius de recerca pertinents amb la perspectiva de l'estudi.

  • Capacitat per adaptar el disseny i la metodologia utilitzats a la naturalesa de l'objecte d'estudi i a les línies de recerca de les àrees de coneixement de les ciències de l'educació física, l'activitat física i l'esport.
  • Capacitat per interpretar i contrastar els resultats obtinguts mitjançant la discussió i l'elaboració de conclusions pertinents i coherents amb els objectius de l'estudi i les recerques similars fetes en el marc de l'educació física, l'activitat física i l'esport.

  • Capacitat per planificar estratègies de difusió de la innovació i de la recerca dutes a terme en el marc de l'activitat física i l'esport.

  • Capacitat per aplicar els coneixements teòrics i pràctics adquirits a les situacions específiques d'aprenentatge que es produeixen en diversos contextos i àmbits de l'educació física.

  • Capacitat per dissenyar estratègies per a l'aplicació i avaluació de projectes d'innovació vinculats al marc de l'educació física i l'esport.

  • Capacitat per planificar una intervenció educativa de qualitat des de l'educació física i altres àmbits a partir dels coneixements i recursos proporcionats.

Comparteix-ho: