Universitat de Barcelona

Màster d'Activitat Física i Educació

Organització i metodologia docent

El Màster s’inicia en el mes d’octubre i acaba la docència a principis de juliol o principis de setembre, d’acord amb la presentació del TFM. S’estructura en assignatures de 5 i 2,5 crèdits, excepte el Treball Final de Màster que té 10 crèdits. Aquesta és una assignatura de llarga durada, que comença durant el mes de gener, i té una finalització flexible en funció de quan el tutor autoritza la defensa del TFM, sigui al juliol o al setembre.

La planificació de les assignatures es mostra a l'apartat del pla d’estudis. És orientativa i per tant, susceptible de modificar-se a cada curs, atenent a criteris estrictament acadèmics i docents.

La docència del Màster és de caràcter presencial i obligatòria, com a prerequisit imprescindible per superar les assignatures, si bé es contempla avaluació única en algunes assignatures d’acord amb el professorat. Les metodologies que s’utilitzen al Màster combinen exposicions per part del professorat amb activitats pràctiques, individuals i grupals, com l’anàlisi de casos, debats sobre lectures, realització d’una carpeta d’aprenentatge, elaboració de projectes, activitats tutelades i activitats autònomes, entre altres. En els plans docents de cadascuna de les assignatures s’explicita més concretament les metodologies utilitzades.

Comparteix-ho: