Universitat de Barcelona

Màster d'Activitat Física i Educació

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Professionals de l'àmbit de l'educació física i l'activitat física esportiva, educadors socials i professionals vinculats a l'àmbit educatiu.
Diplomats, llicenciats o graduats en l'àmbit de l'educació i l'educació física, amb la motivació de cursar estudis de doctorat o fer recerca en el camp de l'educació física i l'esport.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Estar en possessió d'una diplomatura, llicenciatura o titulació de grau relacionada amb les ciències de l'activitat física i l'esport:

  • Grau d'Educació Infantil, d'Educació Primària, de Ciències de l'Activitat Física i Esport, de Pedagogia, d'Educació Social

  • Llicenciatura d'Educació Física, de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, de Pedagogia, de Psicopedagogia

  • Diplomatura d'Educació Social

  • Mestre especialista en Educació Física, en Educació Infantil, en Educació Primària, en Educació EspecialCal acreditar mitjançant l'expedient acadèmic haver cursat assignatures, especialitats o mencions afins en l'àmbit de l'educació física, l'activitat física i l'esport i també coneixements previs en metodologia de la recerca.
Comparteix-ho: