Universitat de Barcelona

Màster d'Activitat Física i Educació

Treball final de màster

El TFM es basa en la normativa publicada de la Facultat i, la inclusió en el pla docent de les característiques del document, així com la seva publicació, afavoreix que l’alumnat se senti informat.

La direcció dels treballs de pràctiques i TFM es realitza per especialització del professorat, el qual informa a l’alumnat perquè també pugui fer una selecció del tema i tutor o tutor a escollir. La distribució es fa de 1 a 3 alumnes per tutor. Posteriorment, l’alumne també escull si el treball que desenvoluparà serà d'innovació o de recerca, pel que se li donen unes orientacions per a la seva realització.

El Treball Final de Màster té una càrrega de 10 crèdits ECTS i s’imparteix en el segon semestre. Si bé, es pot presentar la memòria en el mes de juliol o setembre, amb l’objecte de que es pugui presentar la memòria amb una proposta pràctica d’innovació o, en el cas de la recerca, presentar un estudi pilot.

El TFM consisteix en un treball individual d’innovació o recerca dirigit per un tutor o tutora, que en la majoria de casos ha estat també el tutor de les Pràctiques. La realització del TFM s'orienta a la interrelació del coneixement teòric amb el pràctic, realitzant una proposta innovadora sobre la pròpia àrea d'especialització que integri els diversos continguts treballats al Màster i aplicats als pràcticums, de manera que l'alumnat mostri que ha adquirit les competències docents necessàries.

Normativa de TFM de la Facultat d'Educació

Comparteix-ho: