Universitat de Barcelona

Màster d'Educació Interdisciplinària de les Arts

Objectius i competències

Objectius

El màster es projecta envers una nova perspectiva integradora que s'endinsa en les diferents manifestacions culturals, especialment en aquelles que es dirigeixen al públic infantil i juvenil. A continuació es presenten de manera més específica els objectius:

 • Aprofundir en els aspectes teòrics i pràctics relatius a la interrelació entre els llenguatges visual, musical i literari.

 • Estudiar i aplicar models metodològics, conceptuals i projectes de recerca en l'àmbit artístic aplicables a l'anàlisi de la pràctica educativa.

 • Aprofundir en els aspectes curriculars i didàctics i en les possibilitats de les manifestacions artístiques.

 • Adquirir els criteris adequats per poder valorar les característiques i potencials exigibles a les ofertes culturals que tenen un destinatari infantil o juvenil.

 • Adquirir un nivell de professionalització que permeti planificar adequadament les activitats artístiques i culturals escolars i extraescolars al centre educatiu.

 • Adquirir un grau de professionalització educativa que permeti col.laborar competentment amb les iniciatives i activitats de les institucions i equipaments culturals de l'entorn.

 • Consolidar la formació inicial rebuda en les matèries de la comunicació i l'expressió artística

 • Establir una relació significativa entre els continguts del títol i la demanda cultural i social.

 • Desenvolupar la investigació dins les arts des del paradigma de la interdisciplinarietat cultural i pedagògica.

Competències

 • Capacitat per analitzar i interpretar la relació entre expressió, comunicació i educació.
 • Capacitat per investigar i explorar les pràctiques o objectes artístics destinats a la infància i 'adolescència des de l'observació i experimentació analítica en les seves diferents dimensions (cognitiva, cultural, emocional, motriu, social, històrica, semiològica, estètica, comunicativa, volitiva, etc.).
 • Capacitat per optimitzar els recursos culturals que ofereixen els diferents entorns socials.
 • Capacitat per establir relacions adequades de reciprocitat i funcionalitat entre els fonaments teòrics i les praxis educatives.
 • Capacitat per idear, experimentar i aplicar propostes artístiques curriculars o puntuals adequant-les a les necessitats i perfils dels subjectes receptors o de les entitats col.laboradores.
 • Capacitat per iniciar, desenvolupar o completar investigacions relacionades amb les arts plàstiques, la música i la literatura en contextos educatius formals i no formals.
 • Capacitat per actuar des del compromís ètic de manera lliure i socialment responsable, tant en contextos professionals com personals, i ser respectuós amb els valors universals i democràtics.
 • Capacitat per aprendre de manera significativa i funcional, i tenir l'autonomia suficient per gestionar i autoregular l'aprenentatge propi, de manera estratègica i flexible, en funció de les necessitats i propòsits
Comparteix-ho: