Universitat de Barcelona

Màster d'Educació Interdisciplinària de les Arts

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster s'adreça fonamentalment als perfils d'estudiants següents:

a) Graduats o diplomats en Educació Primària o Infantil, graduats o llicenciats en Belles Arts, Pedagogia, Filologia, Història de l'Art, Psicopedagogia, estudis superiors del Conservatori de Música, estudis d'interpretació o similars.

b) Professorat en actiu d'educació infantil, primària i secundària que tinguin en compte la formació permanent per poder incidir en la millora de les pràctiques educatives personals i del seu entorn professional.

c) Professorat d'educació superior o experts interessats a rebre una formació específica investigadora que es formalitzi en altres estudis posteriors de doctorat.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

  • Ser graduat o llicenciat en Filologia, en Història de l'Art, en Belles Arts, en Ciències de la Música (o tenir una titulació superior en qualsevol especialitat de Música o Arts Escèniques, equiparada a tots els efectes a la llicenciatura), en Comunicació Audiovisual, en Pedagogia o en Humanitats.

  • Ser graduat en Mestre d'Educació Infantil o d'Educació Primària, o diplomat en qualsevol especialitat de Magisteri.


Poden ser admesos en el màster les persones que tenen titulació no esmentada en els punts anteriors però que l'equipara, i que acreditin coneixements relacionats amb les arts plàstiques, la música i la literatura, en els múltiples camps de gestió i en els mitjans audiovisuals.
Comparteix-ho: