Universitat de Barcelona

Màster d'Educació Interdisciplinària de les Arts

Treball final de màster

El Treball Final de Màster pot orientar-se envers a una recerca o a una proposta d’innovació o d’intervenció sobre algun dels temes o conceptes generats en els àmbits de l’educació i les arts. Ha de presentar una aportació original equivalent a un article publicable en una revista científica o a una presentació a un congrés.

El Treball Final de Màster es realitza sota la supervisió i assessorament d’un tutor o tutora designat per la Comissió de coordinació entre el professorat del màster. El tutor del treball orientarà i seguirà la recerca o innovació de l’alumne en totes les fases fins a la redacció dels resultats i document final.

El Treball Final de Màster serà avaluat pel professor tutor i per un tribunal format per tres professors, del qual no pot formar part el tutor. Aquest farà un informe valoratiu sobre el procés de l’elaboració i resultat final adreçat als membres del tribunal. Tanmateix, en aquest informe haurà de constar la seva autorització per a la defensa pública. Els percentatges d’avaluació són els següents:

- Avaluació per part del professor tutor del seguiment del treball escrit dels processos d’ensenyament-aprenentatge (60%).

- Avaluació del document escrit i de la defensa pública oral per part del tribunal (40%).

La comissió avaluadora establirà el procediment de l’acte de presentació pública del TFM. Aquest acte inclourà un temps d’exposició oral per part de l’alumne i un altre de preguntes, comentaris i suggeriments per part del tribunal.

Els criteris d’avaluació s’adequaran als apartats següents:

- Interès i originalitat del tema.

- Adequació del marc teòric i els antecedents.

- Coherència, claredat i exposició dels continguts.

- Adequació de les preguntes de recerca i hipòtesi.

- Adequació, justificació i explicitació de la metodologia.

- Interès i utilitat dels resultats; aportacions al coneixement sobre el tema.

- Actualitat, rellevància i adequació de la bibliografia.

- Claredat formal, expositiva i coherència global del projecte presentat.

- Correcció en la redacció (ortografia i sintaxi).

- Presentació oral: capacitat de comunicació del procés i els resultats de manera clara, organitzada i sintètica.

 

Normativa de TFM de la Facultat d'Educació

Comparteix-ho: