Universitat de Barcelona

Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals (en procés de substitució)

Alumnat de nou accés

Calendari de matrícula

Termini:

 • Del 20 al 24 de juliol de 2020
 • Del 21 al 25 de setembre de 2020 (persones que no puguin acreditar la titulació en el primer període de matrícula)

 

Matrícula en línia

Tutorial de matrícula

 

Assignatures presencials del mòdul transversal

 

Una vegada que confirmis la matrícula podràs accedir a "la teva UB" i consultar i/o pagar els rebuts, accedir al resguard de matrícula, consultar el teu expedient acadèmic, utilitzar el correu webmail, etc. Per accedir-hi cal que t'identifiquis prèviament. Més informació.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels fraccionaments en els terminis previstos dóna lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l’alumnat i a l'aplicació dels recàrrecs que estableix la normativa de matrícula. Més informació.

Alumnat nacional

En el cas que la documentació acadèmica aportada en el formulari de preinscripció no incorpori signatura electrònica o codi segur de verificació (CSV) caldrà presentar a la secretaria la documentació següent:

 • DNI
 • L'alumnat amb estudis universitaris de la UB, no cal que aporti cap document.
 • Original del títol universitari, del certificat substitutori corresponent o del resguard de pagament dels drets d'expedició.
 • Original del certificat acadèmic, en el cas d'estudiants provinents d'altres universitats i sol·liciten beca general.
 • En el cas que sol·licitis alguna bonificació i/o gratuïtat, cal presentar el document acreditatiu corresponent.
   

Alumnat estranger

 • Passaport, si son de fora de la UE. En el cas d'estudiants estrangers de la UE, poden presentar el passaport o el document d'identitat expedit en el país d'origen.
 • Original del títol o equivalent traduït i/o legalitzat segons procedeixi.
 • Original de la credencial d'homologació o de la declaració d'equivalència a nivell universitari de grau emesa pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, en el cas d'estudiants amb un títol estranger homologat.
 • Original del certificat acadèmic, és a dir, el llistat de les assignatures cursades durant la carrera amb les qualificacions obtingudes, traduït i/o legalitzat segons procedeixi.
 • Original del document que acrediti que el títol faculta per a l'accés a ensenyaments de màster en el país expedidor, en el cas de titulacions estrangeres no homologades expedides per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior.
 • Original de la corresponent autorització d'accés a estudis de màster emesa per l'òrgan competent de la UB (facilitada per la secretaria d'estudiants i docència).
 • Justificant d’abonament de la taxa d’estudi d’equivalència del títol d’estudis estranger per a l’accés al màster fixada al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic. El rebut per aquest concepte es lliurarà en el moment de presentar la documentació a la secretaria.

Com pots saber el teu correu?

 • Entra al MonUB
 • Identifica't amb l'identificador de la matrícula (quatre dígits) i valida
 • Consulta qualificacions i expedient. Aquí trobaràs la teva adreca de correu electrònic
 

Quin es l'identificador local (WIFI UB)?

Està format per la part esquerra de l'adreça de correu de la UB seguida d'un punt i alumnes.

Exemple: aperega7@alumnes.ub.edu aperega7.alumnes

La contrasenya és la mateixa que al MonUB i al Campus virtual.

Carnet UB

Com s'obté?

Comparteix-ho: