Universitat de Barcelona

Màster en Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals (en procés de substitució)

Modificació de matrícula

Calendari:

Assignatures primer semestre

Amb dret a devolució: de l'1 al 9 de d'octubre de 2020

Sense dret a devolució: fins al 16 d'octubre de 2020

Assignatures segon semestre

Amb dret a devolució: de l'1 al 8 de febrer de 2021

Sense dret a devolució: fins al 6 de març de 2021

 

Què podeu fer:

Ampliació, canvi i/o anul·lació d'assignatures
 

Procediment:

Haureu de sol·licitar per correu electrònic la modificació de la matrícula a la coordinació del màster, fent constar codi, nom i grup de l'assignatura o assignatures que voleu modificar. En el cas de rebre la conformitat de la coordinació del màster haureu de reenviar correu electrònic a l'adreça electrònica següent: masters.educacio@ub.edu.

La secretaria us confirmarà el canvi per correu electrònic. 

Informació general (econòmica i acadèmica)

Informació econòmica

Molt important: només es podrà confirmar la matrícula si no teniu rebuts caducats.

Taxes: s'haurà d'abonar el preu per gestió d'expedient previst en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a les modificacions i les ampliacions parcials de matrícula.

Pagament: L’ampliació d’assignatures genera un nou rebut que no es pot domiciliar. Si l'import dels crèdits supera els 300€, el pagament és pot fraccionar en dos terminis. En cas de no ser abonat, comporta l’anul·lació total de la matrícula, no només de les assignatures afegides. Consulteu la data màxima de pagament al vostre rebut o a MonUB apartat "Consulta i pagament de rebuts"

Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l'anterior i l'estudiant ha d'abonar l'import dels crèdits que amplia sense tenir dret a la devolució de les quantitats abonades pels crèdits que hagi anul·lat o modificat.

Cal haver abonat l'import de la matrícula abans de sol·licitar-ne la modificació.

L'estudiant ha d'abonar també el preu per gestió d'expedient previst en el Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a les modificacions i les ampliacions parcials de matrícula.

El termini per sol∙licitar la modificació de matrícula d'assignatures de segon semestre finalitza el dia 6 de març de 2021.

Comparteix-ho: