Universitat de Barcelona

Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals (en procés de substitució)

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Aquest màster es dirigeix a universitaris i professionals interessats a completar el seu perfil acadèmic en l'àmbit dels entorns digitals i la seva aplicació educativa (usos educatius de les TIC, formació a distància, entorns d'aprenentatge en què intervenen les TIC). Es requereix un coneixement mitjà en l'ús de les TIC en entorns d'aprenentatge.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Graduats i llicenciats en Pedagogia, Psicologia, Educació Social, mestres d'Educació Primària i titulats en altres ensenyaments que porten a l'exercici professional en l'àmbit de l'educació, la formació continuada, el disseny tecnicopedagògic o la formació en línia.
Comparteix-ho: