Universitat de Barcelona

Màster d'Entorns d'Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Primer període
De l'1 de febrer al 28 de juny de 2019.
Resolució i llista d'espera: segona setmana de juliol

Segon període
De l'1 de juliol al 6 de setembre de 2019.
Resolució i llista d'espera: 16 de setembre

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

La Comissió del Màster s'encarrega d'avaluar la documentació següent, que se sol·licita a les persones interessades:
  • Titulació (50 %)
  • Certificat de les matèries cursades (20 %)
  • Currículum detallat (20 %)
  • Escrit justificatiu de l'interès pel màster (10 %)

Procediment de resolució

La Comissió de Màster valora únicament les sol·licituds que incloguin la documentació requerida (documentació acadèmica, carta de motivació i currículum) i que incorporin el pagament de la taxa de preinscripció. En el termini previst en el calendari de preinscripció, es notificaran les resolucions per correu electrònic o amb la publicació al web.

Matrícula

Comparteix-ho: