Universitat de Barcelona

Màster d'Intervencions Socials i Educatives

Objectius i competències

Objectius

Els objectius del màster d'Intervencions Socials i Educatives són les següents:

 • Facilitar l'adquisició de coneixements aprofundits i el desenvolupament d'una perspectiva crítica en relació amb les característiques de la societat actual, incidint especialment en els processos de globalització i canvi i l'impacte que tenen en la configuració i el desenvolupament de polítiques, intervencions i accions socials i educatives. Es pretén que els estudiants construeixin un marc de reflexió que els serveixi de referent per prendre decisions relacionades amb la recerca, la innovació i la intervenció social i educativa.

 • Proporcionar una formació que capaciti per dissenyar i dur a terme recerques socials i educatives amb la finalitat de dissenyar i desenvolupar intervencions per a la innovació i el canvi. Aquesta formació posa un èmfasi especial en la recerca participativa.

 • Facilitar una formació orientada al desenvolupament de tasques amb un alt grau de responsabilitat al govern d'institucions: planificació, gestió i avaluació de serveis, plans i programes en els àmbits social i educatiu.

 • Proporcionar coneixements sobre assessoria, supervisió i formació en els àmbits social i educatiu per dissenyar i desenvolupar una acció professional en aquests àmbits d'acció.

 • Facilitar l'adquisició de coneixements aprofundits en relació amb l'acció comunitària com a perspectiva o marc referencial i com a context per a la recerca, la innovació i la intervenció social i educativa, incidint especialment en el disseny i la implantació de polítiques i estratègies participatives.

 • Proporcionar la possibilitat d'aprofundir en diferents àrees d'intervenció, contextualitzant així la formació general i transversal que aporta el màster, segons els interessos de l'estudiant.

Competències

Competències generals
 • Diagnosticar, planificar, formular i avaluar accions en el marc de les institucions que intervenen en els àmbits socials i educatius tant per facilitar els processos d'inclusió social i educativa com per permetre incrementar la cohesió social en un context de major justícia social.
 • Aplicar habilitats i actituds relacionals per identificar, valorar, planificar i analitzar els elements que s'han de tenir en compte per treballar i dirigir equips interdisciplinaris en entorns socials i educatius.
 • Analitzar dinàmiques socials i educatives aplicant models teòrics comprensius relacionats amb el desenvolupament humà i la inclusió social en les polítiques i intervencions socials i educatives.Competències específiques
 • Dissenyar programes institucionals i pautes d'intervencions adreçades a la promoció i afirmació de col.lectius que presenten situacions de vulnerabilitat i al desenvolupament de xarxes socials que facilitin el suport mutu i la participació social.
 • A partir de les necessitats i potencialitats detectades, formular i planificar objectius i criteris que permetin guiar la planificació de programes, accions i processos cooperatius destinats a la millora de l'acció comunitària i educativa.
 • Analitzar i valorar indicadors de qualitat i de bones pràctiques en programes i projectes d'acció social i educativa, i formular propostes i criteris per millorar la qualitat i la innovació en l'acció social i educativa.
 • Formular criteris i propostes per transferir coneixements teòrics i pràctics amb la finalitat tant de capacitar equips professionals com d'acompanyar, incentivar i assessorar equips interdisciplinaris en les accions socials i educatives.
 • Analitzar i interpretar críticament els canvis que introdueix la societat del coneixement en relació amb el treball, l'educació, la cultura i la participació ciutadana.
 • Identificar i aplicar estratègies metodològiques de recollida i anàlisi d'informació per garantir el rigor dels processos de recerca que tenen com a finalitat la transmissió de coneixements i alhora per estructurar, de manera coherent i sistemàtica, l'informe corresponent.
 • Identificar i aplicar estratègies metodològiques que permetin orientar processos de recerca participativa i portar a terme un procés de recerca participativa vinculat cap a la millora de la intervenció social i educativa.
Comparteix-ho: