Universitat de Barcelona

Màster d'Intervencions Socials i Educatives

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster d'Intervencions Socials i Educatives s'adreça a titulats amb una formació universitària superior en l'àmbit educatiu (educació social, pedagogia, educació infantil, educació primària, psicologia educativa o estudis equivalents) o en l'àmbit social (treball social, infermeria social, psicologia social, sociologia, antropologia o estudis equivalents), a més d'altres titulats que acreditin una trajectòria professional sòlida en l'àmbit educatiu o social.

El màster preveu un doble perfil d'ingrés. D'una banda, professionals graduats o llicenciats, amb experiència en l'àmbit social o educatiu, que tenen la intenció d'investigar o estudiar els processos implicats en la comprensió i transformació social. Aquesta via permet accedir al doctorat.

D'altra banda, graduats, llicenciats o diplomats en l'àmbit social o educatiu que vulguin adquirir un coneixement aprofundit de les polítiques i les pràctiques professionals en els àmbits d'intervenció del màster, des d'una perspectiva reflexiva, analítica dels diferents enfocaments i fonamentada en l'avaluació i la recerca, que els permeti alhora assolir la capacitació per dirigir processos d'innovació i de millora, desenvolupar tasques amb un alt grau de responsabilitat, i assessorar i supervisar processos en els àmbits social i educatiu.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Poden accedir al màster d'Intervencions Socials i Educatives els titulats amb una formació universitària superior en l'àmbit educatiu (educació social, pedagogia, educació infantil, educació primària, psicologia educativa o estudis equivalents) o en l'àmbit social (treball social, infermeria social, psicologia social, sociologia, antropologia o estudis equivalents), a més d'altres titulats que acreditin una trajectòria professional sòlida en l'àmbit educatiu o social.
Comparteix-ho: