Universitat de Barcelona

Màster d'Intervencions Socials i Educatives

Preinscripció

Calendari de preinscripció

- Primer període: de l'1 de febrer al 30 de juny de 2021.
Resolució: la primera quinzena del mes següent de presentar la sol·licitud.

- Segon període: de l'1 de juliol fins al 4 de setembre de 2021.
Resolució: 18 de setembre.


S'obrirà un nou període extraordinari al setembre en el cas que restin places vacants.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Per a la selecció i l'admissió dels candidats es tenen en compte els criteris següents, per ordre de prioritat:
1. Trajectòria professional. Es prioritza l'experiència professional continuada, tot i que es tenen en compte les experiències laborals esporàdiques, la participació en voluntariats i les pràctiques no curriculars (40 %).
2. Trajectòria formativa. Es prioritzen les titulacions d'accés definides i es tenen en compte altres formacions (màsters, postgraus i altres estudis relacionats amb el màster) (30 %).
3. Expedient acadèmic. Es té en compte la puntuació mitjana obtinguda en el grau o els estudis equivalents (20 %).
4. Motivacions. Es valoraren els elements motivadors i que justifiquen l'elecció del màster (10 %).

Procediment de resolució

La Comissió de Màster valora únicament les sol·licituds que incloguin la documentació requerida (documentació acadèmica, carta de motivació i currículum) i que incorporin el pagament de la taxa de preinscripció. En el termini previst en el calendari de preinscripció, es notificaran les resolucions per correu electrònic o amb la publicació al web.

Matrícula

Del 20 al 24 de juliol de 2020.

Setembre de 2020 (persones que no puguin acreditar la titulació en el primer període matrícula).

Procés de matriculació obert

FORMULARI

Comparteix-ho: