Universitat de Barcelona

Màster en Investigació i Canvi Educatiu

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster està pensat per a estudiants i professionals de l'àmbit educatiu en exercici que vulguin orientar-se cap a la recerca educativa amb la intenció de continuar la formació amb estudis de doctorat o que busquin incidir en la pràctica educativa des de l'activitat professional, ajudats per procediments i processos de recerca.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

L'accés al màster es pot fer des de qualsevol titulació de grau, diplomatura o llicenciatura.
En primera instància, hi tindrien accés les persones amb estudis universitaris (en pedagogia, magisteri 'educació infantil o primària', educació social, psicopedagogia, estudis pedagògics que habiliten com a professor d'educació secundària, o altres professions educatives, etc.).
En segona instància, les persones amb titulacions universitàries en altres àmbits de les ciències humanes, les ciències socials, les ciències naturals, les ciències experimentals i tecnològiques i les ciències de la salut que es dediquin professionalment a l'educació. En aquest cas s'ha d'acreditar un mínim de dos anys d'experiència docent en l'àmbit formal o informal. Perquè la comissió pugui valorar l'experiència, la persona sol.licitant ha d'aportar la certificació de la institució o empresa on hagi desenvolupat les activitats pedagògiques en què constin les activitats desenvolupades i una memòria justificativa en què es descriguin i s'argumentin les competències adquirides durant aquesta activitat. En aquests casos, es valorarà haver cursat programes de formació pedagògica reglats o no reglats.
Comparteix-ho: