Universitat de Barcelona

Màster en Investigació i Canvi Educatiu

Pla d'estudis

ASSIGNATURES I SÍNTESI DEL SEU CONTINGUT

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

570233 - Pensar l’educació en temps de crisi. Mirades filosòfiques (3 crèdits)

 

En aquesta assignatura estudiarem la fi de l'escola com a referent utòpic, dissenyada en clau de progrés i emancipació per la modernitat il·lustrada. La crisi de l’escola es posarà en relació amb una transformació social i cultural de llarg abast (del saber, de l'autoritat, de la transmissió). Amb tot, el curs aprofundeix en les possibilitats de reconstrucció des de postulats post-utòpics.

 

570234 - La relació educativa: Experiència y saber pedagògic (3 crèdits)

 

En aquesta assignatura ens plantejarem la naturalesa relacional de l’educació. Això suposa acceptar el seu caràcter d’encontre personal, amb el que té d’imprevisible, d’incertesa, i de creació: quelcom que ha d’esdevenir. Posar la relació al centre de la vivència d’allò educatiu, reconèixer-la i pensar-la, suposa obrir per al pensament pedagògic la qüestió de l’experiència i el saber que neix d’ella. I en tant que font de saber pedagògic, l’experiència que neix de la relació també ens dóna pistes per a una forma d’entendre la recerca i el canvi educatius. Així doncs, al llarg de l’assignatura intentarem aproximar-nos a una idea d’educació, d’investigació i de canvi que no siguin pensades com a pràctiques d’intervenció sobre els altres, sinó com a pràctiques de relació amb els altres. Pràctiques, per tant, que ens involucren personalment.

570235 - Investigació i canvi curricular (3 crèdits)

 

En un moment en què la qüestió del currículum sembla haver quedat reduïda a la gestió dels mandats oficials (i de les pressions d'organismes internacionals) sobre el que ha d'ensenyar a les institucions educatives, és important recuperar altres perspectives sobre el currículum, sobre el pensament i la investigació curricular. Altres perspectives que ens permetin donar a llum les pràctiques i experiències de formació que proporciona l'escola, i que s'obrin a pensar l'experiència curricular com quelcom que va més enllà de la gestió dels mandats. Perquè el currículum ve condicionat per més factors que les polítiques públiques; el currículum no només s'aplica, sinó que es descobreix, s'inventa, es negocia, es va fent. A què -i a quins- parem atenció quan pensem en el currículum? Com podem pensar en la seva investigació com una possibilitat generadora des de dins de les pràctiques i experiències escolars?

570236 - Formació docent i educació superior (3 crèdits)

 

L'assignatura Formació docent i educació superior té dues parts diferenciades. A la primera, es tracta la formació docent del professorat, predominantment no universitari, tot i que molts dels seus pressupòsits es poden aplicar a la formació docent universitària. En aquesta part de l'assignatura s'analitza la conceptualització de la formació docent i com s'investiga en ella, en la formació amb i per al professorat. A la segona part de l'assignatura es pretén proporcionar una visió general i afavorir la reflexió sobre les principals característiques, funcions, reptes i dilemes de l'educació superior en l'actualitat.

570237 - Avaluació educativa (3 crèdits)

 

Aquesta assignatura se centra en conèixer les principals tendències, models i estratègies de l’avaluació que permetin un anàlisi de les diferents pràctiques avaluatives, així com seleccionar les tècniques de recollida d’informació i anàlisi de dades adequades a les necessitats d’informació en els diversos contexts. També pretén facilitar el coneixement dels conceptes generals del món de l’avaluació actual i aconseguir una actitud de recerca contínua per analitzar obstacles i aportar solucions als problemes avaluatius.

570238 - Fonaments epistemològics de la investigació educativa (3 crèdits)

 

Les diferències observables en els mètodes de recerca en educació s’expliquen per l’existència de determinades idees i conviccions sobre què és el coneixement, com es produeix i es legitima. Aquests sistemes d’idees que sostenen i donen sentit als diversos mètodes de recerca es denominen Enfocaments epistemològics. En aquesta assignatura es presenten i examinen aquests enfocaments i el procés mitjançant el qual es transformen en estàndards de treball científic.

570239 - La investigació de l’experiència: llenguatges i sabers (6 crèdits).

 

En aquesta assignatura ens endinsarem en una manera de comprendre i viure la investigació com a experiència i ofici. Mentre que la investigació com a experiència la explorarem com a esdeveniment, novetat, implicació subjectiva i irrupció, la investigació com a ofici la treballarem des de les qualitats artesanals (i artesanes) de la tasca educativa. Per a això, aprofundirem i indagarem narrativament en alguns dels llenguatges i sabers que componen l'experiència educativa. Apropar-nos a la investigació de l'experiència requereix d'una mirada atenta i sensible, aferrada no només al que passa sinó al que ens passa. En aquest sentit, els eixos vertebradors del curs s’aniran desenvolupant mitjançant preguntes sobre l'educació i per a la investigació. Això ens oferirà una major comprensió pràctica i teòrica de la investigació de l'experiència. Recolzats en la indagació narrativa com a fenomen i mètode, aquesta matèria teixeix les dimensions d’allò educatiu i d’allò experiencial al costat de les històries, contrahistòries i narratives socials, culturals i polítiques en i des de les que l'experiència educativa emana

 

 

 

 

570240 - Experiència i alteritat: Diferència i subjectivitat en les pràctiques educatives (3 crèdits)

 

La investigació de l'experiència s'interessa per les modalitats subjectives de viure les situacions i l'elaboració de pensament que il·lumina les pràctiques educatives i formatives. L'assignatura proposa un viatge interior i exterior a través del qual emergeixin experiències i sabers propis que entrin en diàleg amb les inquietuds que ens mouen en els processos d'investigació educativa.

Per a això ens proposem: a) aprofundir en les experiències d'alteritat des dels diferents àmbits en què transcorren les nostres vides; b) apropar-nos al saber de les emocions, de la fragilitat, de la vulnerabilitat posant al centre la relació, i conreant un pensament que no es desvincula de l'experiència; c) ampliar la mirada cap a la subtilesa de les relacions obrint l'escolta, la presència, l'atenció al que passa i ens passa. Buscar paraules per nomenar la disparitat, des del reconeixement de la singularitat i la diferència; d) investigar i educar com a pràctiques de relació que propicien la trobada, partint d'arriscar-se i entrar en joc en primera persona, de manera que la transformació de si implica la transformació de les relacions amb els altres i amb el món educatiu. Tot això implica un posicionament epistemològic i polític.

570241 - Investigació educativa en estratègies creatives innovadores (6 crèdits)

 

L’assignatura Investigació Educativa en Estratègies Creatives Innovadores avança a través de les tres fases següents: aprofundiment en els referents conceptuals fonamentals relacionats amb la creativitat i la innovació;  visibilitzar-los en diferents contextos educatius, tot analitzant les seves característiques específiques, així com els perfils i les funcions dels possibles agents implicats; i, per últim dissenyar i desenvolupar una petita recerca des de les estratègies creatives i innovadores relacionada amb el futur Treball de Fi de Màster.

 

570242 - Investigació educativa en contextos multiculturals i diferencials (3 crèdits)

 

En el marc de l’assignatura Investigació Educativa en Contextos Multiculturals i Diferencials es presenten i analitzen diferents recerques que tenen com a eix la multiculturalitat o altres fets diferencials que afecten l’educació. S’analitzen pràctiques, polítiques, estratègies didàctiques amb l’objectiu que cadascun dels estudiants pugui fer alguna transferència al seu àmbit i tema d’interès. La metodologia de treball a l’aula suposa la participació i implicació individual dels estudiants i es treballa en equip i de forma cooperativa.

570243 - Sabers pedagògics i formació del professorat (6 crèdits)

 

L'assignatura té dues parts interrelacionades. En primer lloc s'analitzaran els diferents enfocaments i tradicions epistemològiques que han tractat d'explicar els orígens, fonaments i processos de producció dels sabers pedagògics en general i del coneixement del docent en particular. Més concretament, es mostrarà l'heterogeneïtat de mirades sobre el saber docent presentant com els sabers positivistes, l'hermenèutica, la Teoria crítica, el pensament postmodern o les teories de la complexitat han tractat de fonamentar el coneixement docent. En segon lloc, s'analitzarà de manera reflexiva les conceptualitzacions sobre la formació inicial i permanent del professorat, emanades de la investigació educativa. Es revisarà com es relaciona la investigació sobre la formació del professorat amb la millora i innovació de les polítiques de formació inicial i permanent del professorat, a nivell nacional i internacional.

 

570244 - Gestió de la formació: Institucions i processos (3 crèdits)

 

Aquesta assignatura planteja l’estudi dels processos de diagnòstic, planificació, implementació i avaluació de plans i programes de formació permanent dels professionals de l’educació escolar: directius, docents i personal tècnic de suport extern als centres educatius. Analitza també les finalitats, estructura i funcionament de les institucions de formació continua. Ambdós aspectes s’aborden amb la intenció de descobrir i suggerir idees per a orientar recerques relacionades amb aquests objectes d’estudi i temàtiques adjacents.

570245 - Avaluació dels aprenentatges (6 crèdits)

 

Aquesta assignatura pretén aportar especialització, des de la vessant conceptual i aplicada, a la matèria d'avaluació. Per a això es presentaran i analitzaran, des d'una perspectiva crítica i aplicada, les aportacions més actuals sobre l'avaluació dels aprenentatges al S XXI: El seu objecte (aprenentatges i competències) i el procediment avaluatiu (destacant el feedback en la  vessant formativa i els estàndards de qualitat en la seva vessant acreditativa). Això es farà mitjançant una metodologia dialògica i aplicada en la qual s'analitzaran diverses investigacions i es desenvoluparan activitats pràctiques.

 

570246 - Avaluació de centres, programes i sistemes educatius (3 crèdits)

 

En aquesta assignatura es tracta de disposar d’una síntesi pròpia sobre els actuals plantejaments conceptuals i metodològics en l’avaluació institucional i l’avaluació de programes. Implica dissenyar processos d’avaluació de Centres, Programes i Sistemes. També implica planificar l’avaluació concreta pel que fa a la seva avaluació inicial, de procés i de resultats, així com seleccionar criteris, indicacions i estratègies d’avaluació coherents amb les finalitats, objecte i naturalesa de l’avaluació.

570247 - Complexitat, societat i educació (3 crèdits)

 

Aquesta assignatura té com objectiu introduí als estudiants en el paradigma de la complexitat a les Ciències Socials, així com desenvolupar les competències de pensament complex. En el marc del Màster aquesta assignatura pretén ampliar el posicionament epistemològic sobre els temes d’estudi proposats a través de lectures, casos i diàleg reflexiu basats en els principis del pensament complex i la teoria del caos.

 

Educació inclusiva: Transformació de l’escola i del sistema educatiu (3 crèdits)

 

Aquesta assignatura vol aprofundir en les bases de l’educació inclusiva, prestant una especial atenció en com es poden superar, a través de l’educació, els fenòmens d’exclusió social derivats del fracàs i abandonament escolar precoç en diferents entorns culturals. Ho farem a través d’exposicions, debats sobre lectures compartides, anàlisi i exposició de recerques i la lectura de textos de referència de l’àmbit educatiu, psicològic i social.

 

570249 Implicacions educatives de las tecnologies digitals (3 crèdits)

 

L'assignatura Implicacions Educatives de les Tecnologies Digital, se centra en l'estudi de les problemàtiques contemporànies relacionades amb la proliferació de les tecnologies digitals i el seu impacte en la producció, representació, transmissió, accés i valoració del coneixement. Analitza les seves implicacions en el propi concepte de ciutadania, en les transformacions en la manera d'aprendre i en les noves formes d'ensenyament i l'aprenentatge multimodals i multialfabètiques propiciades per aquestes tecnologies. Caracteritza el sentit dels desafiaments, possibilitats i limitacions que plantegen els recursos i entorns digitals per a l'ensenyament i l'aprenentatge. Alhora que s'aproxima als reptes de la a formació i el saber del professorat dels diferents cicles del sistema educatiu en la societat digital.

570250 - Política i gestió de qualitat en l’educació superior (6 crèdits)

 

En aquesta assignatura analitzarem com la universitat ha estat i és objecte de controvertits debats, farem un recorregut per la idea d’universitat al llarg del temps, identificarem els canvis i reptes que té a la societat contemporània i destacarem els relacionats amb l’avaluació de la qualitat i amb la seva responsabilitat i compromís social. També analitzarem les polítiques i accions d’atenció als estudiants des dels estàndards de qualitat de l’ Educació Superior  i es presentaran resultats d’investigacions relacionades amb processos de transició acadèmica i laboral. Per últim abordarem la Formació Continua a les universitats, els  seus models de formació interna i externa i la seva gestió i planificació estratègica.

 

570251 - Innovació i canvi educatiu en l'Educació superior

 

L'assignatura Innovació i canvi en l'Educació Superior tracta dels principals components didàctics per afavorir innovacions i canvis en l'educació superior que facilitin a l'estudiant realitzar aprenentatges actius i profunds. Al llarg del desenvolupament de l'assignatura, es parlarà sobre la planificació docent, la metodologia i l'avaluació, així com de  la investigació i la innovació relacionades amb la docència a l'educació superior.

570252 - Investigació orientada a la comprensió i a la transformació (3 crèdits)

 

Aquesta assignatura té com a eix el sentit, l’aplicabilitat i el disseny de projectes d’investigació de caràcter qualitatiu. S’aborden els fonaments epistemològics i conceptuals que orienten els objectius i preguntes pròpies d’aquest enfocament i que sustenten tant les decisions metodològiques com les ètiques i de rigor científic. Es presenten l’estudi de cas, l’etnografia, la teoria fonamentada, la investigació narrativa i la fenomenologia, i mètodes orientats a una intervenció i avaluació sistemàtiques per al canvi i la millora com la investigació-acció.

 

570253 - Investigació descriptiva, explicativa i avaluativa (3 crèdits)

 

En aquesta assignatura es tracten els dissenys de recerca quantitatius. Es dedica una sessió a posar en comú els conceptes fonamentals d’aquests tipus de dissenys i la resta de sessions es dedica a practicar diversos processos metodològics quantitatius que s’apliquen en recerques descriptives, explicatives i avaluatives. Els estudiants també hauran d’analitzar críticament els dissenys metodològics que s’han aplicat en articles de recerca d’aquests tipus sobre temes educatius o socials que els interessin.

 

570347 - Anàlisi qualitativa en la investigació educativa

 

Amb una finalitat de transferència a l’anàlisi de dades pròpies, l’assignatura aporta eines conceptuals i també pràctiques per sustentar i enfrontar el procés d’anàlisi de dades de tipus qualitatiu, textos o altres materials. Es dedica especial atenció als procediments de sistematització categorial, transformació i disposició de la informació prototípics en l’anàlisi qualitativa. Es presenten models i pautes per a la redacció d’informes i es discuteixen els principals aspectes relacionats amb els diversos nivells interpretatius i l’elaboració conceptual de resultats.

 

570728 - Elaboració de projectes d'investigació educativa i social (3 crèdits)

 

Aquesta assignatura té el doble objectiu de presentar els fonaments epistemològics de la recerca aplicada a l'àmbit educatiu i social i capacitar per planificar un projecte d'investigació en el marc de les tradicions científiques educatives i socials en totes les seves fases. Els continguts també pretenen fomentar la capacitat crítica per reconèixer els criteris de rigor i acceptació d'un treball acadèmic, així com els aspectes deontològics presents en els projectes de recerca, d'especial interès davant el Treball de Fi de Màster que ha de desenvolupar l'alumnat del màster assistent a l'assignatura.

 

570729 - Recerca històrica, filosòfica i comparativa (3 crèdits)

 

L'assignatura Recerca històrica, filosòfica i comparativa intenta realitzar, en cada un dels àmbits del saber específic, una introducció a les característiques, autors i mètodes més significatius de cada disciplina esmentada anteriorment. El caràcter qualitatiu dels enfocaments pretén aproximar l'alumne a la comprensió de vies d'investigació, creiem que complementàries, als enfocaments quantitatius. Òbviament, a causa de la durada del curs, l'èmfasi es posa en donar una panoràmica, cosa que no elimina, necessàriament, la profunditat de l'anàlisi.

 

570946 - Estratègies d'obtenció de la informació a la investigació educativa i social (3 crèdits)

 

La part més empírica de tota investigació, sigui quin sigui el seu disseny i metodologia, inclou una fase de recollida d'informació. Aquesta assignatura proporciona competències per dissenyar les tècniques més apropiades per recollir informació de forma vàlida i fiable, com qüestionaris, escales tipus Likert, grups de discussió i entrevistes, o anàlisi de contingut. Aquestes tècniques també són útils per a processos de diagnòstic, estudis de mercat o qualsevol altre procés de l'àmbit professional que requereixi la recopilació de dades empíriques.

 

570947 - Anàlisi Quantitativa en la investigació socioeducativa

 

Aquesta assignatura té l'objectiu principal de desenvolupar les competències associades a l'ús de tècniques d'anàlisi estadística (bàsic i avançat) necessari per al tractament d'informació en investigacions de tall quantitatiu. L'enfocament de l'assignatura és eminentment pràctic amb el programa estadístic SPSS-win combinant explicació teòrica amb activitats pràctiques en cadascuna de les sessions. Es treballa de manera individualitzada donant la possibilitat a l'alumne de treballar amb dades pròpies que ajudin a consolidar els coneixements de les diferents tècniques estadístiques. En cada un dels temes es parteix del nivell de coneixements d'estadística de l'alumnat matriculat.

574552 - L’escriptura de textos científic-acadèmics (3 crèdits)

 

 Aquesta assignatura ofereix recursos per millorar el procés d’escriptura de treballs en l’àmbit universitari i professional. La metodologia es fonamenta en exercicis pràctics i reflexius sobre pautes per elaborar textos rigorosos, coherents, adequats a l’audiència, amb l’ús correcte de cites i referències bibliogràfiques.

Comparteix-ho: