Universitat de Barcelona

Màster de Psicopedagogia

Preinscripció

Calendari de preinscripció

De l'1 de febrer al 31 de maig de 2021.
Resolució: 21 de juny de 2021.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

Criteris de selecció

Els criteris de selecció establerts per la Comissió del Màster es valoren atenent a les característiques següents, per ordre de prioritat:
  • Adequació del perfil acadèmic: es prioritza les titulacions d'accés directe. En relació amb les altres titulacions es valora el currículum acadèmic i professional en relació amb l'àmbit psicopedagògic.
  • Valoració de l'expedient acadèmic (mitjana de l'expedient).
  • Experiència professional prèvia.
  • Valoració de la motivació i l'interès en el projecte de formació.

Procediment de resolució

La Comissió Coordinadora del màster valorarà únicament les sol·licituds que incloguin la documentació requerida (documentació acadèmica, carta de motivació i currículum) i incorporin el pagament de la taxa de preinscripció. En el termini previst en el calendari de preinscripció es notificaran les resolucions electrònicament o a través de la publicació al web.

Matrícula

Del 20 al 24 de juliol de 2020.

Setembre de 2020 (persones que no puguin acreditar la titulació en el primer període matrícula).

Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: