Universitat de Barcelona

Màster en Educació en Valors i Ciutadania

Organització i metodologia docent

La metodologia del màster es fonamentalment participativa i cooperativa. Aquesta manera de treballar complementa el treball individual i autònom realitzat pels estudiants fora de les sessions de classe.

Pel que fa a les assignatures, les metodologies que s’empren a les sessions de classe s’orienten a equilibrar interessos dels estudiants i l’adquisició de les competències i continguts contemplats a les diferents assignatures. Es vol ajudar a cada estudiant a percebre’s com el principal protagonista del seu procés d’aprenentatge.

A les sessions de classe destaca la diversitat de metodologies participatives emprades que conviuen amb les exposicions teòriques del professorat expert en diferents temes. Algunes de les més comunes són: exercicis de simulació, anàlisis de casos, activitats d’introspecció, treball a partir de reportatges gràfics, visionats, debats sobre temes controvertits, anàlisi crític de materials, i d’altres. També s’aprofita l’experiència professional dels estudiants en tant que un recurs privilegiat que permet eixamplar les fonts de coneixement.

Activitats transversals. De manera complementària a les sessions de classe, el màster te previstes activitats transversals que no depenen de cap assignatura en concret encara que per treballar-les es vinculin a alguna d’elles. La majoria de vegades es realitzen fora de la facultat.

Una idea compartida entre el professorat del màster és que els valors formen part de la comunitat, que són presents a tot arreu i que no pertanyen exclusivament a l’àmbit educatiu. És per això que cada curs ens esforcem en concretar aquesta idea en activitats concretes. A tall d’exemple citem algunes activitats transversals realitzades els darrers cursos: assistència a obres de teatre i exposicions; participació en activitats culturals organitzades per entitats de la ciutat; assistència a jornades; realització de tallers pràctics; conferències; visites a institucions educatives; realització de treballs documentals vinculats a temàtiques relacionades amb la ciutadania i els valors  (art al carrer; micromasclismes; xarxes socials; música i valors; l’esport com a eina d’integració, entre d’altres)

Comparteix-ho: