Universitat de Barcelona

Màster en Educació en Valors i Ciutadania

Alumnat de nou accés

Calendari de matrícula

Termini:

 • Del 18 al 22 de juliol de 2022
 • Del 12 al 15 setembre del 2022 (persones que no puguin acreditar la titulació en el primer període matrícula i/o alumnat estranger)

 

Matrícula en línia

Tutorial de matrícula

Una vegada que confirmis la matrícula podràs accedir a "la teva UB" i consultar i/o pagar els rebuts, accedir al resguard de matrícula, consultar el teu expedient acadèmic, utilitzar el correu webmail, etc. Per accedir-hi cal que t'identifiquis prèviament. Més informació.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels fraccionaments en els terminis previstos dóna lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l’alumnat i a l'aplicació dels recàrrecs que estableix la normativa de matrícula. Més informació.

Alumnat nacional

En el cas que la documentació acadèmica aportada en el formulari de preinscripció no incorpori signatura electrònica o codi segur de verificació (CSV) caldrà presentar a la secretaria la documentació següent:

 • DNI
 • L'alumnat amb estudis universitaris de la UB, no cal que aporti cap document.
 • Original del títol universitari, del certificat substitutori corresponent o del resguard de pagament dels drets d'expedició.
 • Original del certificat acadèmic, en el cas d'estudiants provinents d'altres universitats i sol·liciten beca general.
 • En el cas que sol·licitis alguna bonificació i/o gratuïtat, cal presentar el document acreditatiu corresponent.
   

Alumnat estranger

 • Passaport, si son de fora de la UE. En el cas d'estudiants estrangers de la UE, poden presentar el passaport o el document d'identitat expedit en el país d'origen.
 • Original del títol o equivalent traduït i/o legalitzat segons procedeixi.
 • Original de la credencial d'homologació o de la declaració d'equivalència a nivell universitari de grau emesa pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, en el cas d'estudiants amb un títol estranger homologat.
 • Original del certificat acadèmic, és a dir, el llistat de les assignatures cursades durant la carrera amb les qualificacions obtingudes, traduït i/o legalitzat segons procedeixi.
 • Original del document que acrediti que el títol faculta per a l'accés a ensenyaments de màster en el país expedidor, en el cas de titulacions estrangeres no homologades expedides per una institució d'educació superior de l'espai europeu d'educació superior.
 • Original de la corresponent autorització d'accés a estudis de màster emesa per l'òrgan competent de la UB (facilitada per la secretaria d'estudiants i docència).
 • Justificant d’abonament de la taxa d’estudi d’equivalència del títol d’estudis estranger per a l’accés al màster fixada al Decret de preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic. El rebut per aquest concepte es lliurarà en el moment de presentar la documentació a la secretaria.

Com pots saber el teu correu?

 • Entra al MonUB
 • Identifica't amb l'identificador de la matrícula (quatre dígits) i valida
 • Consulta qualificacions i expedient. Aquí trobaràs la teva adreca de correu electrònic
 

Quin es l'identificador local (WIFI UB)?

Està format per la part esquerra de l'adreça de correu de la UB seguida d'un punt i alumnes.

Exemple: aperega7@alumnes.ub.edu aperega7.alumnes

La contrasenya és la mateixa que al MonUB i al Campus virtual.

Carnet UB

Com s'obté?

Comparteix-ho: