Universitat de Barcelona

Màster en Educació en Valors i Ciutadania

Pla d'Acció Tutorial

Presentació

El PAT és un canal de difusió i de suport de màxim interès per l'alumnat des del principi, en el doble espai virtual (el campus virtual) i els sistemes de comunicació interpersonal amb la comissió coordinadora del màster. L’objectiu és oferir sistemes d’orientació acadèmica diversos per donar cobertura les necessitats de l’alumnat i la coordinació del màster i com a suport acadèmic.  

PAT del Màster en Educació en Valors i Ciutadania

En coherència amb els objectius que es proposen des del PAT de la Facultat d’Educació, des del màster en Educació en Valors i Ciutadania és prioritari oferir un suport i orientació acadèmica a les i els estudiants, per millorar la seva experiència personal, social, universitària i professional.  

Les accions d’orientació acadèmica i professional, individualment o en grup, i de forma directa i personalitzada durant tot el procés de desenvolupament del Màster, en clau de tutories i activitats d’integració de caràcter transversal que es fan de forma permanent vinculades a determinades assignatures (sortides culturals,  mediambientals i visites a espais d’interès). 

Els recursos i les accions de suport i orientació a l’estudiant a través del campus virtual, on és accessible el Pla d’Acció Tutorial (PAT) a tot l’alumnat del màster que està cursant el màster.

ACCIONS A LA FASE INICIAL DEL MÀSTER

A la fase inicial, és preceptiu seguir un procés de matrícula tutelada per la coordinadora, posterior a una tutoria individual obligatòria amb cadascuna de les persones acceptades. 

El primer dia de cada curs acadèmic també es realitza una sessió d’acollida amb els estudiants en grup. La sessió grupal compta amb la participació del professorat que conforma la comissió coordinadora del màster per tal d’informar sobre els continguts, les metodologies i l’avaluació prevista en l’ensenyament, així com dels requisits específics. 

 

ACCIONS DURANT EL DESENVOLUPAMENT DEL MÀSTER

Durant el procés acadèmic, l’alumnat també compta amb la tutoria que es porta a terme des del Pla d'Acció Tutorial (PAT) del Màster, a càrrec, fonamentalment, del professorat implicat en la comissió coordinadora, responsable de gestionar i desenvolupar una sèrie d'activitats de seguiment, atenció i suport més personalitzat als estudiants. 

 

ACCIONS A LA FASE FINAL DEL MÀSTER

Els estudiants que arriben al màster venen amb expectatives diverses. Però en acabar el curs ens trobem amb tres col·lectius. El primer, format per professionals incorporats a l’activitat laboral (educadors i educadores de diferents àmbits) que cercaven en el màster recursos per  millorar la seva pràctica. Alguns d’aquests professionals han combinat el màster amb la feina, altres han fet una aturada d’un any, però tornen a la seva activitat habitual (normalment estudiants que arriben d’altres països amb una beca per fer el màster). El segon grup el formen estudiants que no tenen una activitat laboral definida o estable, això no obstant, tenen clar que es volen incorporar tan aviat com sigui possible al mercat laboral i no es plategen continuar amb el doctorat. I el tercer grup són aquells estudiants que opten per la recerca i volen continuar fent el doctorat. 

El PAT actualment integra una plataforma digital al campus virtual amb un ampli conjunt d'accions i recursos virtuals per complementar aquesta funció de suport i orientació més directa a través de:  

  • aDifusió d'informació d'interès per als estudiants, vinculada al seu itinerari formatiu. Destaquen la convocatòria de conferències o assistència a exposicions pensades per a tot l'alumnat, tallers formatius, i proposta d'activitats complementàries (notícies d'interès, iniciatives acadèmiques i formatives afins als temes del màster). 
  • Tutories virtuals de comunicació i d'intercanvi entre els estudiants i la comissió coordinadora del màster: difusió de notícies institucionals, per exemple, els períodes per a les avaluacions de les assignatures; incidències puntuals del professorat; recordatori del calendari acadèmic establert per al lliurament de treballs o altres informacions d'interès. 
  • Seguiment i orientació acadèmica dels estudiants a través de tres activitats principals presencials i de caràcter obligatori:  

- Una sessió explicativa sobre el treball únic -interrogants globalitzadors- i vàlid per a totes les matèries en els quals l'alumnat estigui matriculat. Es tracta d'una sessió on es presenten els criteris per elaborar aquest producte, amb exemples il·lustratius i les dates de lliurament establertes. 

- L’atenció en forma de devolució individual i en forma d'avaluació formativa de la primera versió del treball anterior, amb els comentaris pertinents perquè els estudiants puguin millorar-la. 

- Sessions en format tallers per atendre les necessitats en tècniques, continguts i recursos de recerca requerits pel desenvolupament del TFM. Aquesta dedicació docent s’ofereix des de la coordinació del TFM amb la finalitat d’aportar una formació complementària i a la mesura dels requeriments manifestats per l’alumnat cada curs acadèmic. 

Responsable de la coordinació del PAT

Dra. Marta Sabariego  

Departament: Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació  

Contacte: correu

Comparteix-ho: