Borses de viatge i ajuts - CONVOCATÒRIA TANCADA

Bases de la convocatòria de Borses de viatge i ajuts de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació.

La Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, en el marc de la signatura d'un contracte programa de recerca amb el Vicerectorat de Recerca de la Universitat de Barcelona, convoca els ajuts establerts en les modalitats 1, 2, 3 i 4 amb la finalitat de donar suport a la recerca de les diferents actuacions relacionades amb la dinamització de les col·laboracions científiques i la difusió de resultats obtinguts pels membres que desenvolupen la seva activitat de recerca a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació.

Modalitat 1. Borses de viatge per a activitats relacionades amb la recerca - TANCADA

Destinataris: Professorat ordinari, professorat contractat permanent, investigadors contractats Ramon y Cajal i ICREA.

La finalitat d'aquesta modalitat és col·laborar en les despeses de viatge per participar amb una presentació a congressos, reunions i simposis (s'exclouen les estades de recerca), així com les de la participació a congressos on es premia o es reconeix la tasca del PDI que hi assisteix i les derivades dels desplaçaments d'investigadors que participen en projectes de recerca europeus, especialment en l'estadi de la seva preparació.

 • Un ajut anual per persona. Excepcionalment es podran concedir dos ajuts anual, si sumats no superen l'import més alt de la taula de mòduls econòmics per destinacions.
 • Participar amb comunicació oral o pòster, ponència, etc.
 • Ser qui es desplaça per presentar la comunicació.
 • És obligatori tenir el CV actualitzat al GREC en els darrers 12 mesos.

Les sol·licituds s'han d'enviar a l'Oficina de Recerca de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, abans de l'inici del viatge.

Descarregar Modalitat 1 (Format Word)

Destinataris: Personal en formació i professorat contractat temporal.

Tenen la mateixa finalitat que la modalitat 1, però amb l'objectiu d'afavorir la formació del professorat contractat temporal, doctorands, becaris i estudiants que col·laborin en tasques de recerca amb un professor/a adscrit a la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, el qual haurà d'acreditar aquesta condició signant en la corresponent sol·licitud.

 • Un ajut annual per persona.
 • Participar amb comunicació oral o pòster, ponència, etc.
 • Ser qui es desplaça per presentar la comunicació.
 • És obligatori que el PDI responsable tingui el CV actualitzat al GREC en els darrers 12 mesos.

Les sol·licituds s'han d'enviar a l'Oficina de Recerca de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació abans de l'inici del viatge.

Descarregar Modalitat 2 (Format Word)

L'objectiu d'aquesta convocatòria és facilitar la visita de professors/investigadors de prestigi d'altres institucions, per impartir conferències, cursos o seminaris, així com per participar en reunions de treball, sempre i quan la seva estada no estigui específicament vinculada a activitats com cursos de postgrau o similars.

 • Contribueixen a cobrir les despeses de viatge, allotjament i manutenció per un període màxim de tres dies.
 • El convidat haurà d'impartir una conferència oberta a tothom.
 • Només s'acceptarà una sol·licitud per any, per sol·licitant i per convidat, excepte casos degudament justificats.
 • El sol·licitant haurà de tenir el CV actualitzat al GREC en els darrers 12 mesos.
 • L'ajut consistirà en el 50% de les despeses de viatge i allotjament.

Les sol·licituds s’han d’enviar a l’Oficina de Recerca de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, abans de l’inici de l’estada.

Descarregar Modalitat 3 (Format Word)

Destinades a col·laborar en les despeses que es deriven de reunions, jornades o congressos organitzats pels membres i/o òrgans de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació.

 • Només s'acceptarà una sol·licitud per any i secció, excepcionalment es podrà acceptar més d'una sol·licitud per secció si la mitjana dels 3 últims anys no és superior a 1 ajut/any, sent el període temporal de referència per al càlcul el trienni 2016-2017-2018. L'import màxim sol·licitat no pot ultrapassar la quantitat de 1.500 €.
 • Aquest ajut és incompatible amb les modalitats 1, 2 i 3, si el motiu de la sol·licitud és el mateix.
 • El sol·licitant haurà de tenir el CV actualitzat al GREC en els darrers 12 mesos.

Les sol·licituds s'han d'enviar a l'Oficina de Recerca de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, com a mínim 60 dies abans de l'inici de l'activitat.

Descarregar Modalitat 4 (Format Word)

Condicions Generals

 • Criteris generals d’anàlisi per atorgar l’ajut: existència d’INPUTS i OUTPUTS de recerca en un període de 3 anys.
 • Totes les convocatòries estan obertes durant l’any natural.
 • La Comissió de Recerca no acceptarà sol·licituds lliurades FORA del termini que indica cada modalitat.
 • La Comissió de Recerca estudiarà i resoldrà en cadascuna de les seves reunions només aquelles sol·licituds lliurades al menys 3 dies abans de la reunió corrresponent (veure calendari de reunions).
 • L’import màxim dels ajuts concedits per a les modalitats 1 i 2 serà el fixat en la taula de mòduls econòmics per destinacions.
 • Quan trobem més d’una sol·licitud dins el període bianual de la Modalitat 1, es consideraran fins al mòdul econòmic màxim de la taula anterior.
 • Els beneficiaris de la modalitat 1 i 2 hauran d'acreditar la presentació d'una comunicació.
 • En cas de trobar dues o més sol·licituds que presenten la mateixa comunicació/pòster, només es concedirà l'ajut a una de les peticions.
 • El nom de la Universitat de Barcelona i el seu logo, si s’escau, s’hauran d’indicar en aquelles produccions (pòsters, conferències, tríptics, etc.) que en derivin d’accions que estiguin parcialment finançades per la Facultat.
 • La comunicació de la resolució es farà a través dels administratius del vostre departament o centre.
 • El Personal d’Administració i Serveis, ocasionalment, podrà sol·licitar ajut amb l’imprès de la Modalitat 2; imprès que haurà d’anar acompanyat d’un informe de l’investigador principal si és un tècnic de suport a la recerca o és personal contractat amb fons d’un projecte de recerca, o bé informe del Cap de Departament si és personal tècnic independent de cap grup de recerca.
 • En relació a la Modalitat 3, caldrà especificar si el professor/a convidat formarà parta d'un tribunal de tesi.
 • El termini de justificació dels ajuts és de 2 mesos a comptar des de la data de finalització de l'activitat per la qual fou concedit l'ajut. Les despeses de viatge, allotjament i manutenció es justificaran d'acord amb la normativa de recuperació de despeses de viatge.

Calendari de reunions de la comissió delegada de Recerca per a la resolució de les sol·licituds de borses de viatge i ajuts de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació (2019)

 • 22 de febrer
 • 29 de març
 • 26 d'abril
 • 31 de maig
 • 28 de juny
 • 26 de juliol
 • 27 de setembre
 • 25 d'octubre
 • 29 de novembre
 • 20 de desembre

Relació de beneficiaris de borses de viatge i ajuts de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

 • Relació de beneficiaris de borses de viatge i ajuts 2020
 • Relació de beneficiaris de borses de viatge i ajuts 2019
 • Relació de beneficiaris de borses de viatge i ajuts 2018
 • Relació de beneficiaris de borses de viatge i ajuts 2017
 • Relació de beneficiaris de borses de viatge i ajuts 2016
 • Relació de beneficiaris de borses de viatge i ajuts 2015
 • Relació de beneficiaris de borses de viatge i ajuts 2014

 

Comparteix-ho: