Comissió Acadèmica

Presentació

Segons l'article 30 del Reglament de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació:

 1. La Comissió Acadèmica està formada pels membres següents:
 • el degà o degana, o el vicedegà o vicedegana en qui delegui, que la presideix,
 • el vicedegà o vicedegana director del Consell Acadèmic de Ciències de l’Alimentació,
 • el vicedegà o vicedegana responsable de la qualitat,
 • els caps d’estudis dels ensenyaments de grau adscrits a la Facultat,
 • els coordinadors dels màsters universitaris adscrits a la Facultat,
 • el coordinador o coordinadora de les dobles titulacions de grau,
 • el director o directora —o persona en qui delegui— dels departaments adscrits a la Facultat,
 • el responsable de la internacionalització i mobilitat dels estudiants,
 • el responsable de la Unitat de Coordinació Docent d’Estades en Pràctiques Tutelades,
 • el delegat o delegada del rector o rectora per a la Formació de Professorat de la Facultat,
 • un nombre d’estudiants equivalent al 30 % del total de membres de la Comissió, que representin: 13 2. — el col·lectiu d’alumnes matriculats als graus adscrits a la Facultat (com a mínim, dos de l’ensenyament de Farmàcia, un de l’ensenyament de Ciència i Tecnologia dels Aliments i un de l’ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica) i — el col·lectiu d’alumnes matriculats als màsters universitaris adscrits a la Facultat,
 • el cap o la cap de Secretaria d’Estudiants i Docència del centre o membre del personal d’administració i serveis en qui delegui, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretaria de la Comissió,
 • el responsable de Secretaria d’Estudiants i Docència del centre al Campus Torribera, amb veu i sense vot.
   
 1. Són funcions de la Comissió Acadèmica:
 • coordinar la docència i l’organització dels ensenyaments de grau adscrits a la Facultat,
 • establir els criteris generals d’acceptació de reconeixement de crèdits i resoldre recursos contra les convalidacions d’assignatures i de reconeixement de crèdits,
 • promoure la millora de la qualitat docent,
 • promoure i facilitar les accions de mobilitat d’estudiants entre universitats,
 • vetllar pel desenvolupament i per l’actualització correcta dels plans d’acció tutorial,
 • conèixer i tramitar els informes dels consells d’estudis sobre les incidències relatives a l’aplicació de la normativa reguladora de l’avaluació i la planificació docents,
 • informar la Junta de Facultat sobre els plans d’ordenació acadèmica dels ensenyaments i establir criteris d’organització academicodocent en tot allò que no preveuen les directrius per a l’organització academicodocent de la Universitat de Barcelona,
 • garantir la informació acadèmica als estudiants dels ensenyaments vinculats,
 • rebre les propostes de modificació de plans d’estudis o d’assignatures aprovades per la Junta de Facultat, i informar-ne,
 • informar i coordinar les propostes de màsters universitaris de la Facultat,
 • col·laborar en la coordinació dels diferents ensenyaments de postgrau de la Facultat,
 • totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de manera expressa.

 

 1. Per tal de resoldre únicament assumptes de tràmit, es pot constituir una comissió permanent, formada pels membres de la Comissió Acadèmica que estiguin directament relacionats amb aquests assumptes de tràmit.

Composició actual:
 

 • Dra. Àngels Franch (vicedegana Acadèmica)
 • Dr. Pedro Marrero (vicedegà director del Consell acadèmic de Ciències de l'Alimentació)
 • Dra. Roser Fisa (vicedegana responsable de Qualitat)
 • Dra. Montserrat Folch (cap d'estudis, ensenyament de Farmàcia)
 • Dra. Mireia Urpi (cap d'estudis, ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica)
 • Dra. Elvira Lopez (cap d'estudis, ensenyament de Ciència i Tecnologia dels Aliments)
 • Dr. Oscar Domenech (coordinador doble titulació)
 • Dra. Josefa Badia (coordinadora Màster Biotecnologia Molecular)
 • Dra. Cristina Andres (coordinadora Màster Desenvolupament i Innovació d'Aliments)
 • Dr. Eduardo L. Mariño (coordinador del Màster Medicaments, Salut i Sistema Sanitari)
 • Dra. Marisa Garcia (coordinadora del Màster Recerca, Desenvolupament i Control del Medicament)
 • Dra. M. Carmen Vidal (coordinadora del Màster Seguretat Alimentària)
 • Dr. José Antonio Fernández (coordinador del Màster Nutrició i Metabolisme)
 • Dr. Jordi Sierra (coordinador del Màster Gestió de Sòls i Aigües)
 • Dra. Amparo Cortes (directora del departament de Biologia, Sanitat i Medi Ambient)
 • Dra. Carme Caelles (directora del departament de Bioquímica i Fisiologia)
 • Dr. Carles Curutchet (director del departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica)
 • Dra. Núria Llor (directora del departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica)
 • Dr. Diego Haro (director del departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia)
 • Dr. Pedro Marrero (delegat del degà per a la internalització i mobilitat d'estudiants)
 • Dra. M. Antònia March (responsable de les Unitats de Coordinació Docent Estades)
 • Dr. Joan Simón (delegat del rector per a la formació del professorat de la Facultat)
 • Representants dels estudiants
 • Sra. Yolanda Portabella (cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència)
 • Sra. Gemma Barea (responsable Secretaria d'Estudiants i Docència - Campus de l'Alimentació de Torribera)