Comissió de Seguretat, Salut i Medi Ambient

Presentació

Segons l'article 34 del Reglament de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació:

 1. La Comissió de Seguretat, Salut i Medi Ambient està formada pels membres següents:
 • el degà o degana, o persona en qui delegui, que la presideix,
 • un professor o professora de cada una de les seccions dels departaments adscrits a la Facultat,
 • un membre de la Unitat de Laboratoris Docents,
 • un membre del personal d’administració i serveis vinculat a la gestió administrativa, amb veu i sense vot, que exerceix les funcions de secretaria de la Comissió.
   
 1. Són funcions de la Comissió de Seguretat, Salut i Medi Ambient:
 • vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient a la Facultat de manera coordinada amb els departaments per tal de garantir unes condicions segures per a l’exercici de l’activitat que li és pròpia,
 • potenciar la formació, informació i divulgació de temes relacionats amb la prevenció de riscos laborals i preservació del medi ambient,
 • coordinar la implantació del Pla d’emergència,
 • proposar despeses i millores en infraestructura, salut i medi ambient en els àmbits d’actuació dels diversos col·lectius de la Facultat, i
 • totes les altres funcions que li siguin atribuïdes o delegades de forma expressa.

Composició actual:

 • Dra. Immaculada Dinarès (presidenta per delegació del degà)
 • Dr. Verónica Noé (Secció de Bioquímica i Biologia Molecular)
 • Dr. Carles Benedí (Secció de Botànica)
 • Dra. Dolores Barrón (Secció de Ciències Bàsiques Aplicades a l'Alimentació)
 • Dra.  (Secció de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica)
 • Dra. Roser Vila (Secció de Farmacologia)
 • Dra. Marta Espina (Secció de Fisicoquímica)
 • Dra. Raquel Martin (Secció de Fisiologia)
 • Dr. Francesc Viladomat (Secció de Fisiologia Vegetal)
 • Dr. David Miñana (Secció de Microbiologia)
 • Dra. Carmen López (Secció de Nutrició i Bromatologia)
 • Dra. Cristina Riera (Secció de Parasitologia)
 • Dra. Immaculada Dinarès (Secció de Química Terapèutica)
 • Dra. Esther Martí (Secció de Sanitat Ambiental i Edafologia)
 • Sra. Anna M. Rodriguez (secretària, Administradora)