Universitat de Barcelona

Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments (Torribera)

Reconeixement de crèdits

Reconeixement d'activitats Institucionals al grau de CTA

Els estudiants poden sol·licitar el reconeixement de la seva participació en activitats institucionals universitàries de tipus cultural, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Es consideren activitats susceptibles de reconeixement les que organitzen els serveis centrals de la UB:

 • CRAI
 • Àrea de formació complementària:

▪ Escola d’Idiomes Moderns (EIM)
▪ Institut d’Estudis Hispànics
▪ Els Juliols, University of Barcelona International Summer School…
▪ Xarxa Joan Lluís Vives
▪ Gaudir UB

 • Esports UB
 • Servei d'Atenció a l'Estudiant (SAE)
 • Serveis Lingüístics
 • IL3 ‐ Institut de Formació Contínua
 • BKC
 • Barcelona Institut d'emprenedoria (BIE) de la Universitat de Barcelona
 • Vicerectorat d’Arts, Cultura i Patrimoni:

▪ Cor UB
▪ Orquestra universitària de la UB

 • Vicerectorat d’Estudiants i Política Lingüística:

▪ Observatori de l’Estudiant

 • Vicerectorat d’Igualtat i Acció Social:

▪ Fundació Solidaritat UB
▪ Unitat d'igualtat i Mediació

 

La Facultat de Farmàcia, a través de la Comissió Acadèmica, oferirà les següents activitats:

 • Activitats promogudes pel deganat de la Facultat.
 • Activitats organitzades per les associacions d'estudiants de la Facultat
 • Activitats organitzades per altres entitats d'interès per a la formació dels estudiants de la Facultat de Farmàcia.

Totes aquestes activitats s'aprovaran i es publicaran semestralment.

 • També es pot demanar el reconeixement de les activitats de representació estudiantil en els casos de membres electes i actius dels Consells d'Estudis, la Junta de Facultat, les comissions delegades de Junta, el Claustre, el Consell de Govern, les comissions delegades del Consell de Govern i els consells directius dels col·legis majors: es reconeixeran a raó d'1,5 crèdits per cada mandat i òrgan/comissió, amb una participació mínima del 80 % de les sessions.

Reconeixement d'experiència profesional

Aprovat per la Comissió Acadèmica de la Facultat de Farmàcia 15 de març de 2013 i modificada en data 6 de febrer de 2014

D’acord amb les Normes per al reconeixement i per a la transferència de crèdits en els ensenyaments oficials de grau de la Universitat de Barcelona ((Aprovada per la CACG, 5/5/11 i per Consell de Govern de 7/6/2011) en el punt 1 : Formació o experiència professional objecte de reconeixement acadèmic

c) Es reconeix l’experiència laboral i professional, sempre que estigui relacionada amb les competències de la titulació que està cursant l’estudiant.

El límit de crèdits que es poden reconèixer basant-se en altres títols i en l’experiència professional no pot ser superior, en conjunt, al 15 % dels crèdits del pla d’estudis que està cursant l’estudiant.

Únicament es pot reconèixer un percentatge superior al 15 %, fins a la totalitat de crèdits del pla d’estudis, quan el títol propi hagi estat extingit i substituït pel títol oficial, i així consti en la memòria del títol oficial verificada en les condicions que estableixen els articles 6.4 i 6.5 del Reial decret 861/2010.

La Comissió acadèmica de la Facultat de Farmàcia proposa que per reconèixer activitats professionals relacionades amb els graus adscrits a la Facultat:

1.- L’activitat laboral ha de ser pròpia de les competències de cada un dels graus, segons la memòria VERIFICA. És el sol·licitant qui ha d’acreditar que la seva experiència laboral i professional s’adequa a la capacitació professional del títol.

2.-Es reconeixeran com a màxim 12 ECTS optatius en el grau de Farmàcia i un màxim de 9 ECTS obligatoris o optatius en els graus de CTA i NHD. El nombre de crèdits a reconèixer vindrà determinat per la durada de l’activitat desenvolupada, el procediment d’accés i la dedicació en hores per setmana. Com a norma general, es reconeixen tres crèdits per cada 360 hores (prenent com a referent una setmana laboral de 40 hores) acreditant, a més, una experiència professional mínima equivalent a 1 any a jornada laboral completa o 2 anys treballant a temps parcial. En tot cas, no es reconeixeran menys de 360 hores d’activitat professional.

Es pot reconèixer l’experiència professional en assignatures obligatòries del pla d’estudis si el sol·licitant acredita que ha obtingut com a conseqüència de la seva activitat professional com a mínim el 75% de les competències de les assignatures el reconeixement de les quals vol obtenir.

En cap cas es pot reconèixer per experiència professional el TFG.

Imprès de sol.licitud

El deganat, o per delegació la comissió acadèmica del centre, escoltada la Comissió de Reconeixement dels Consells d’Estudis segons l’ensenyament, i valorada la documentació justificativa, ha de resoldre les sol.licituds d’excepcionalitat a la normativa.

Procediment de sol·licitud

 • Un cop finalitzada l'activitat, l'estudiant pot fer la sol·licitud telemàticament adjuntant certificat on consti la realització de l'activitat i la seva equivalència en crèdits o en hores.

 • La Secretaria del Campus de l'Alimentació Torribera trametrà aquesta sol·licitud a la cap d'estudis del respectiu ensenyament, que resoldrà.

 • Es poden presentar en qualsevol moment del curs, però un cop obtinguda la resolució de reconeixement els crèdits reconeguts només es poden matricular en els períodes oficials de matrícula o en el moment de tancar l'expedient.

  Només es pot reconèixer un màxim de 6 crèdits optatius com a activitats institucionals.

 

Comparteix-ho: