Universitat de Barcelona

Grau en Farmàcia (Diagonal)

Treball final de grau

Què és el TFG

El treball final de grau és una assignatura bàsica del grau de Farmàcia de 6 crèdits ECTS (equivalents a 150 hores de treball de l'estudiant).

El Real Decret 1393/2007, de 29 d'octubre que estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials n'estableix l'obligatorietat i diu:

El treball de fi de Grau tindrà entre 6 i 30 crèdits, s'ha de fer en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol

D'altra banda, l'Ordre ministerial CIN/2137/2008 de 3 de juliol, publicada al BOE n.174 de 19 de juliol de 2008 que regula els objectius, competències i continguts mínims de la titulació de graduat en Farmàcia estableix la presentació i defensa davant un tribunal universitari d’un projecte de final de grau consistent en un exercici d’integració dels continguts formatius rebuts i de les competències adquirides al llarg dels estudis de grau.

A l'ensenyament de Farmàcia el treball final de grau (TFG) consisteix en l’elaboració, presentació i defensa d’un projecte o estudi que suposi la integració de la formació rebuda al llarg de la titulació.

Pla docent

Comparteix-ho: