Universitat de Barcelona

Grau en Nutrició Humana i Dietètica (Torribera)

Pràctiques curriculars

Informació pels estudiants

L’assignatura de Pràctiques Externes és una assignatura obligatòria de 24 crèdits distribuïts en 540 hores presencials (6h/dia durant 18 setmanes), 30 hores de treball tutelat i 30 hores d’aprenentatge autònom.
Normes reguladores

Normes reguladores de l’assignatura de Pràctiques Externes

És una assignatura obligatòria de 24 crèdits distribuïts en 540 hores presencials (6h/dia durant 18 setmanes), 30 hores de treball tutelat i 30 hores d’aprenentatge autònom.


L’objectiu és contribuir a la formació integral dels estudiants que els permeti aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint l’adquisició de competències que els preparin per a l’exercici d’activitats professionals, i concretament:


a) Facilitar el coneixement d’una metodologia de treball adequada a la realitat professional.
b) Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.
c) Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat laboral.

 

Període de les pràctiques externes

Les pràctiques externes del grau de Nutrició Humana i Dietètica es realitzaran durant els següents períodes:

Període 1: finals de setembre a finals de gener.

Període 2: mitjans de febrer a mitjans de juny.

Abans d'escollir les ofertes, consulteu els requisits i les recomanacions publicades al pla docent de l'assignatura.

  Períodes de preinscripció

PRIMER SEMESTRE

juliol/setembre

SEGON SEMESTRE

Octubre/Novembre

Una vegada formalitzada la matrícula i abans d’anar al centre (SETEMBRE: 1er període i FEBRER: 2on període), es convocarà a través del campus virtual de l’assignatura, una reunió explicativa del pla docent i de l’avaluació de les pràctiques. Així com també es comentaran les dates per recollir a la secretaria la documentació acreditativa.

L'assignació de les places s'establirà aplicant el criteri de la nota mitjana de l'expedient dels estudiants.


Requisits per poder matricular l'assignatura de pràctiques externes

Per matricular l’assignatura els estudiants heu de complir el requisit acadèmic.

Es farà per automatrícula en el període oficial de setembre amb la resta de les assignatures, tant si voleu fer-les al primer o al segon semestre.

Es recomana llegir les normes reguladores de les pràctiques externes.

Les empreses i institucions podeu acollir estudiants en pràctiques a través de la signatura d’un conveni de cooperació educativa i la definició del projecte formatiu o pla de treball.

Consulteu aquest enllaç

Comparteix-ho: