Universitat de Barcelona

Grau de Nutrició Humana i Dietètica (Torribera)

Sistema d'avaluació

Avaluació única

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l'avaluació i la qualificació dels aprenentatges, aprovada pel Consell de Govern en la seva sessió del dia 8 de maig de 2012 estableix el sistema d'avaluació continuada per a tots els ensenyaments.


10.2. Com a norma general, l’avaluació és continuada i dins el període lectiu fixat per a l’assignatura, d’acord amb la seqüència del pla d’estudis i el calendari marc aprovat per la Universitat.


12.1. L’avaluació única es reconeix com un dret de l’estudiant que, en exercir‐lo, renuncia a l’avaluació continuada. L’exercici d’aquest dret no pot comportar discriminació respecte a l’avaluació continuada en relació amb la qualificació màxima que es pugui obtenir.


12.2. Perquè un estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol∙liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments establerts per la Comissió Acadèmica del centre.


12.3. L’avaluació única ha de poder garantir la superació dels objectius establerts a l’assignatura. El pla docent ha d’incloure, doncs, el sistema i els criteris d’avaluació única. En el cas que el pla docent ho prevegi i expliciti, pot exigir‐se com a requisit l’assistència a determinades activitats presencials.

S'estableixen dues dates màximes per sol·licitar l'avaluació única. Aquestes dates són improrrogables (Acord del Consell d'Estudis de l'Ensenyament):

  • Per a assignatures de primer semestre, la data límit és el primer divendres d’octubre.
  • Per a assignatures de segon semestre, la data límit és el primer divendres de març.

La sol·licitud d'avaluació única es tramita a través del Campus virtual de cada assignatura.

Comparteix-ho: