Homologació de Títols Estrangers d'Educació Superior

Homologació títol estranger

PROCEDIMENT PER A LA REALITZACIÓ DELS REQUISITS FORMATIUS COMPLEMENTARIS PREVIS A L'HOMOLOGACIÓ DE TÍTOLS ESTRANGERS D'EDUCACIÓ SUPERIORA LA FACULTAT DE FARMÀCIA I CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ

(Aprovada per la Comissió Acadèmica de la Junta de Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació en la reunió del dia 20 de juny de 2008 i modificada el 11 de maig de 2011 i el 27 d’abril de 2017)

L'Ordre ECD/2654/2015 de 3 de desembre de 2015, en desenvolupament del què es disposa en el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre de 2014 (BOE 22-11-2014) estableix els criteris generals per a la determinació i realització dels requisits formatius complementaris previs a l'homologació de títols estrangers d'educació superior. El Consell de Govern de la UB en data 13 de juliol de 2016 va aprovar també la Normativa i Procediment que ha de regir als ensenyaments de la UB.

 

TIPUS DE REQUISITS FORMATIUS COMPLEMENTARIS

Els requisits formatius complementaris que s'exigeixin per a resoldre les carències formatives estimades podran consistir en la superació de:

 • Prova d'aptitud
 • Període de pràctica
 • Realització d'un projecte o treball
 • Assistència a cursos tutelats

 

La Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació ho regula de la següent manera:

 

PROVA D’APTITUD

La matrícula haurà de realitzar-se en els següents períodes:

Convocatòria de juny: Matrícula del 5 de febrer al 20 de febrer

Convocatòria de febrer: Matrícula de 15 de setembre al 30 de setembre

En un termini de quinze dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, es notificarà a l'interessat quines són les assignatures sobre les quals versarà la seva prova d'aptitud.

El contingut de la prova estarà format per la totalitat de les assignatures notificades a l'interessat en resposta a la seva sol·licitud. En una determinada convocatòria, l'interessat pot sol·licitar ser examinat de totes o solament d'algunes de les assignatures que formen el contingut de la seva prova. No és necessari tornar a examinar-se de les assignatures que ja haguessin estat superades en convocatòries anteriors. Els temaris de les assignatures podran trobar-se en la pàgina web de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (https://www.ub.edu/portal/web/farmacia/graus/-/ensenyament).

Cada matrícula dóna dret a examinar-se en una única convocatòria.

 

Data i lloc de realització de les proves

Tancat el període de matrícula, el Consell d'Estudis nomenarà el tribunal que haurà de jutjar les proves, format per cinc professors doctors que imparteixin ensenyaments en les matèries incloses en les proves d'aptitud i que serà únic per a totes les proves d'aptitud i proves de conjunt d'aquesta convocatòria.  El tribunal publicarà el dia, lloc i hora de realització de les proves amb 30 dies naturals d'antelació, com a mínim.

 

A la fi de cada convocatòria, la Secretària d'Estudiantes i Docència de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació publicarà una relació nominal de les qualificacions obtingudes pels interessats. La prova d'aptitud pot superar-se completament o de forma parcial. En aquest últim cas s'expedirà, a petició de l'interessat, un certificat de les matèries troncals que hagin estat superades per al cas que l'interessat pretengui continuar la prova en altra universitat.

 

PERÍODE DE PRÀCTIQUES

 

La matrícula es formalitza  a la Secretaria d’Estudiants i Docència: durant el mes de setembre (pendent calendari)

 

ELABORACIÓ D’UN PROJECTE O TREBALL

 

La matrícula es formalitza a la Secretaria d’Estudiants i Docència: durant el mes de setembre (Pendent calendari)

 

ASSISTÈNCIA A CURSOS TUTELATS

S'oferiran als interessats assignatures del pla d'estudis vigent que corresponguin a les matèries en les quals hagin estat apreciades manques de formació i que es concretin en la resolució corresponent.

En tot cas, la durada d'un curs tutelat no serà superior a la d'un curs acadèmic.                                                 

La matrícula es formalitza a la Secretaria d’Estudiants i Docència: durant el mes de setembre (Pendent calendari)

 

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD I MATRÍCULA

Els interessats hauràn d'aportar la següent documentació abans formalitzar la matrícula:

 1. Original i còpia o còpia compulsada de la resolució del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la qual s’indiquin els requisits formatius complementaris i la forma en què s’obtindran.
 2. Original i còpia o còpia compulsada del DNI, NIE o passaport
 3. Còpia de l’expedient acadèmic on hi consti les equivalències de les qualificacions obtingudes segons el sistema universitari espanyol.
 4. Sol·licitud per a ser informat de les assignatures del pla d'estudis que corresponen a les matèries en les quals s'han detectat carència de formació, dirigida a la cap d'estudis de l’ensenyament (que facilitarà la Secretària d’Estudiants i Docència) i sobre les quals versarà la prova d'aptitud o matrícula de cursos tutelats, d’acord amb la resolució del Ministeri.

En un termini de quinze dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, es comunicarà als interessats les assignatures en les quals s'han estimat carències de formació i que hauran de matricular.

Per a completar la matrícula, els interessats hauran de presentar els següents documents en la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació:

 1. Sol·licitud de matrícula (que facilita la Secretaria d’Estudiants i Docència)
 2. Matricula presencial a la Secretaria d’Estudiants i Docència.
 3. Pagament dels crèdits matriculats. L'import es fixarà segons l'establert en el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya per als ensenyaments de primer i segon cicle.

Finalitzat el període de matrícula, la cap d'estudis notificarà aquesta circumstància als professors responsables del grup de les respectives assignatures a les quals assisteixin els alumnes a fi de que aquests siguin coneixedors de la mateixa. Seran els professors responsables de les assignatures el qui qualificaran en un acta especifica.

A partir d'aquest moment, els sol·licitants podran formular recurs d'acord amb el procediment establert en la Normativa Reguladora dels Plans docents de les Assignatures i de l'Avaluació i la Qualificació dels Aprenentatges aprovada pel Consell de Govern de la UB en data 8 de maig de 2012.

Les matèries que siguin superades pels interessats a la fi del curs, no podran ser objecte d'inclusió per a aquests en un nou curs tutelat.

Les assignatures matriculades es poden superar completament o de forma parcial. En aquest últim cas s'expedirà, a petició de l'interessat, un certificat de les matèries troncals que hagin estat superades per al cas que l'interessat pretengui continuar la prova en altra universitat.

Si es produeix la completa i definitiva superació dels requisits formatius complementaris, la Facultat expedirà a favor de l'interessat el corresponent certificat acreditatiu. L'interessat haurà d'acreditar davant la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, mitjançant l’esmentat certificat, la superació dels requisits formatius complementaris com requisit previ per a l'expedició de la credencial d'homologació.

Comparteix-ho: