Universitat de Barcelona

Màster de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments

Objectius i competències

Objectius

 • Adquirir una formació conceptual i metodològica sòlida i de caràcter multidisciplinari en els àmbits de la recerca, el desenvolupament i el control de medicaments, per estar capacitat per fer recerca de qualitat en totes les etapes del desenvolupament d'un medicament i, especialment, recerca relacionada amb noves formes farmacèutiques.
 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • Treballar en equips interdisciplinaris.
 • Treballar amb creativitat per aconseguir una recerca de qualitat que faci possible desenvolupar, dirigir i gestionar projectes de recerca en l'àmbit farmacèutic.
 • Desenvolupar habilitats cognitives que permetin fer raonaments inductius, tenir capacitat crítica i reflexiva per resoldre problemes en l'àmbit professional, i integrar-se en les principals àrees de la indústria farmacèutica i afins dirigint i gestionant equips.

Competències

 • Aplicar la capacitat de lideratge, iniciativa, esperit emprenedor i domini de les tècniques de gestió i direcció de persones a la direcció d'activitats en empreses farmacèutiques, projectes de recerca o grups de recerca.
 • Treballar formant part d'equips multidisciplinaris i col·laborar amb altres professionals.
 • Integrar coneixements tecnològics avançats i perfeccionar les habilitats i destreses específiques per al treball en un laboratori experimental en el camp de R+D+C de medicaments.
 • Planificar i desenvolupar un projecte de recerca desenvolupant i controlant medicaments d'origen natural i sintètic, i aplicar els coneixements adquirits a desenvolupar nous productes farmacèutics i innovar.
 • Identificar les aproximacions terapèutiques actuals al tractament de diferents patologies i els principals avenços en el descobriment i desenvolupament de nous fàrmacs i noves dianes farmacològiques.
 • Adquirir habilitats i destreses per desenvolupar i formular formes farmacèutiques i dissenyar i planificar nous sistemes nanoestructurats d'alliberament controlat de fàrmacs.
 • Aplicar tècniques avançades d'anàlisi instrumental a la recerca, el desenvolupament i el control de medicaments.
 • Adquirir habilitats i destreses per desenvolupar i validar nous mètodes analítics i aplicar-los en l'anàlisi i el control de medicaments d'origen natural i sintètic.
Comparteix-ho: