Universitat de Barcelona

Màster de Recerca, Desenvolupament i Control de Medicaments

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Del 15 de febrer al 15 de juliol de 2021.

Procés de preinscripció tancat

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

  • Sol·licitud de preinscripció
  • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
  • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Lloc de presentació de la documentació:
Secretaria de la Facultat de Farmàcia de la UB (personalment o per correu).

Criteris de selecció

Per seleccionar els alumnes al màster, que prèviament han efectuat la preinscripció en línia (i que han acreditat tenir un nivell d'anglès i d'espanyol B1 o equivalent) i han remès la documentació sol·licitada, es tenen en compte els mèrits presentats:
  • Currículum (50 %).
  • Expedient acadèmic (40 %).
  • Afinitat de la titulació d'accés (5 %).
  • Carta personal en què es manifesti interès per cursar el màster (5 %).

La Comissió d'Admissió, una vegada ha avaluat els mèrits del candidat, pot concertar, si ho considera necessari, una entrevista personal.

Procediment de resolució

La selecció i l'admissió dels estudiants la duu a terme la Comissió de Coordinació del màster (constituïda pel coordinador, un representant del professorat dels departaments que imparteixen com a mínim un 20 % de la docència del màster, un estudiant i el cap de la Secretaria d'Estudiants i Docència, o la persona en qui delegui).
La Comissió informa per correu electrònic sobre l'admissió, al juny i al setembre. Els estudiants poden manifestar el seu desacord amb la decisió de la Comissió mitjançant un escrit en què sol·licitin la revisió de la resolució, adreçat a la secretaria del centre, en un termini de deu dies després de rebre el correu electrònic.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: