Universitat de Barcelona

Màster en Medicaments, Salut i Sistema Sanitari

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster universitari de Medicaments, Salut i Sistema Sanitari s'adreça a tots els estudiants de titulació superior (llicenciats, diplomats o graduats). D'entrada, es recomana que tinguin coneixements acadèmics o experiència professional prèvia en relació amb l'àmbit de la salut, però no és un requisit imprescindible, ja que també es preveu que puguin participar en el màster titulats superiors d'altres àmbits amb interès en les temàtiques pròpies d'aquests estudis: medicaments, salut i sistema sanitari.

Per tant, s'ofereixen complements formatius a tots aquells titulats no farmacèutics, a fi d'anivellar la formació dels matriculats. D'altra banda, es recomana que els alumnes disposin de coneixements bàsics d'anglès (nivell B1) i informàtica.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Per accedir al màster universitari de Medicaments, Salut i Sistema Sanitari, és necessari estar en possessió d'un títol universitari superior (de llicenciatura, diplomatura o grau) o del resguard que ho acredita.

Es preveu un procés d'anivellació i homogeneïtzació de la formació de tots els estudiants matriculats que tinguin una titulació superior diferent de la de Farmàcia, mitjançant complements formatius previs de què s'han de matricular obligatòriament.

Aquests complements corresponen a un màxim de deu crèdits, que es cursen durant el mes de setembre, abans de començar les classes pròpies de les matèries del màster. Aquesta formació prèvia, que es concreta en l'assignatura anivelladora Biofarmàcia, Farmacocinètica, Tecnologia Farmacèutica i Farmàcia Clínica, abraça temàtiques específiques dels estudis biofarmacèutics, farmacocinètics, tecnològics i clínics de les formes farmacèutiques d'administració de medicaments.
Comparteix-ho: