Universitat de Barcelona

Màster en Medicaments, Salut i Sistema Sanitari

Preinscripció

Calendari de preinscripció

Del 22 de febrer al 15 d'octubre del 2022.

Procés de preinscripció obert

FORMULARI

Avisos:

  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

  • Sol·licitud de preinscripció
  • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
  • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

La selecció i l'admissió posterior dels estudiants és a càrrec de la Comissió de Coordinació del màster. Si el nombre de sol·licituds excedeix el nombre de places ofertes, es tindran en compte els criteris de selecció següents:

1) Expedient acadèmic (50 %).
2) Experiència en recerca (20 %).
3) Experiència professional en l'àmbit de la salut (20 %).
4) Coneixements d'informàtica i anglès (nivell B1) (10 %).

Amb relació a l'experiència professional en l'àmbit de la salut (20 %), es valora una experiència mínima de dos anys, en l'àmbit tant nacional com internacional, en centres sanitaris públics i privats, administracions públiques encarregades de la gestió o el finançament de medicaments i serveis sanitaris, empreses asseguradores privades, serveis de consultoria en gestió sanitària i farmacèutica, empreses farmacèutiques, laboratoris clínics, etc.

Pel que fa a l'experiència en recerca (20 %), es valora una experiència mínima de dos anys, en l'àmbit tant nacional com internacional, en departaments universitaris, centres de recerca, instituts, fundacions, parcs de recerca, laboratoris públics i privats, etc.

Si el nombre de sol.licituds excedeix el nombre de places ofertes tenen preferència els candidats amb millor expedient acadèmic, amb experiència investigadora o professional i, finalment, segons l'ordre de preinscripció.

Si el nombre de sol·licituds excedeix el nombre de places ofertes, es tindran en compte els criteris de selecció següents.

Matrícula


Procés de matriculació tancat

Comparteix-ho: