Universitat de Barcelona

Màster en Medicaments, Salut i Sistema Sanitari

Treball final de màster

OBJECTIUS, PROCEDIMENT I AVALUACIÓ DEL TREBALL FINAL DE MÀSTER

El TFM es tracta d’ un projecte de recerca de 10 ECTS que l'estudiant del màster haurà de desenvolupar. Es per això que l'estudiant es matricula en l'assignatura de TFM en els mateixos terminis i de la mateixa forma que la resta d’assignatures del pla d'estudis del màster.

El TFM es pot fer:
- En un centre de la Universitat de Barcelona
- En una Institució fora de la UB signant un Conveni de Pràctiques amb la institució (veure més endavant).
 

 • Objectius generals

Els objectius generals del TFM són:

- Capacitat per aplicar els coneixements de les ciències de la salut, de gestió, socials i clínics, amb una visió interprofessional.

- Capacitat per analitzar críticament la literatura científica relacionada amb els medicaments i altres tecnologies sanitàries per a millorar la presa de decisions.

- Capacitat per desenvolupar i coordinar relacions interprofessionals, a fi de promoure el treball en equip i la col·laboració per a la consecució d'objectius comuns.

- Capacitat per comunicar-se emprant una estructura organitzada, d'acord amb un enfocament de salut centrat en el pacient.

- Capacitat per planificar, realitzar, avaluar i difondre els resultats d'una recerca en l'àmbit de les ciències de la salut, considerant la tornada al sistema de salut i al teixit productiu.

 • Objectius específics

El TFM té com a objectius d'aprenentatge els següents:

- Interrelacionar, aprofundir i gestionar racionalment els continguts formatius rebuts al llarg del Màster i aplicar-los en el desenvolupament d'un tema de recerca

- Posar en pràctica competències adquirides durant els estudis del Màster

Introducció

Al començament del curs s'assigna a tots els estudiants matriculats del TFM un tutor d'entre els professors del Màster. Aquest tutor serà responsable d'orientar i assessorar a l'estudiant en l'elecció del tema objecte del projecte de recerca, grup de recerca, i també de vetllar pel compliment dels objectius fixats, de valorar el seu desenvolupament i d'autoritzar la seva presentació i defensa davant un tribunal de TFM. Quan el projecte de recerca es realitzi en un centre extern a la UB, s'assignarà (en cas necessari) a més un altre tutor en aquest centre que dirigirà i supervisarà el desenvolupament del treball experimental per part de l'estudiant.

 

Tipus de projectes

Existeixen diferents tipus de projectes de recerca els quals poden desenvolupar-se sobre diferents àmbits i també ser de tipus bibliogràfic:

a) Projecte de recerca de tipus experimental o de tipus observacional: L'estudiant pot realitzar l'anàlisi o l'elaboració de projectes de recerca i desenvolupament que tenen com a objectiu valorar l'eficàcia i/o efectivitat i/o seguretat i/o eficiència d'una intervenció ja sigui relacionada amb els medicaments o amb altres tecnologies sanitàries, incloses les TIC. Aquest tipus de projectes es poden dur a terme en centres sanitaris, empreses, departaments universitaris, etc.

b) Projecte de recerca relacionat amb la bioètica: L'estudiant realitza un projecte de recerca relacionat amb els aspectes bioètics: drets humans, bioètica i economia de la salut, la bioètica en les relacions sanitàries, els comitès d'ètica, aspectes ètics, jurídics i socials de la recerca biomèdica, regulació internacional de la recerca biomèdica, biobancs, etc. Aquest tipus de projectes es pot realitzar, entre altres, en diferents tipus de centres externs, en departaments universitaris, etc.

c) Projecte de recerca relacionat amb la psicologia de la salut: L'estudiant realitza un projecte de recerca relacionat amb els aspectes psicològics: conducta adaptativa i conducta col·lectiva, modelatge, simulació i anàlisi de la conducta social, anàlisi de sistemes socials, anàlisi seqüencial, anàlisi de dissenys de cas únic, aplicacions clíniques del potencial de disparitat, processos psicosocials grupals, grups de suport, etc. Aquest tipus de projecte es pot realitzar, entre uns altres, en diferents departaments universitaris, centres externs, etc.

d) Projectes de gestió: L'estudiant pot realitzar anàlisi o elaboració de projectes o realitzar estudis de: gestió i innovació empresarial, sistemes sanitaris i soci-sanitaris, polítiques de salut, salut pública, estructura i gestió dels sistemes sanitaris, farmacoeconomia i avaluació econòmica de medicaments, estratègies en política de medicaments, qualitat de l'assistència sanitària, gestió i millora de la seguretat clínica, etc. Aquest tipus de projectes es poden realitzar en centres sanitaris, administracions encarregades de la gestió i/o finançament de medicaments i serveis sanitaris, en departaments universitaris, etc.

i) Projectes bibliogràfics (revisió sistemàtica / meta-anàlisi): En aquest tipus de projectes que es dirigeix a l'avaluació crítica d'una sèrie de treballs científics publicats sobre un tema específic d'interès o actualitat, o sobre el progrés en el temps fins al moment actual de conceptes bàsics i el seu desenvolupament i aplicació, tot en temàtiques relacionades amb el Màster. Aquest tipus de projectes es poden dur a terme en departaments universitaris, centres de recerca, instituts, fundacions, etc.

h) Projectes en clau d'aprenentage-servei (ApS).

Els estudiants poden adreçar-se al Coordinador del màster i/o als Coordinadors de l’assignatura TFM per rebre assessorament, orientació i suggeriments sobre possibles tutors i grups de recerca.

Quan la part experimental del projecte de recerca es realitza en centres de recerca externs a la UB, s'estableix prèviament un conveni entre el centre/empresa/institució i la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació/Universitat de Barcelona i un altre conveni entre empresa, estudiant i Facultat/Universitat, en el qual consta el tutor en el centre/empresa/institució i el tutor propi del Màster que supervisarà periòdicament el treball de l'estudiant.

Proposta de Treball Fi de Màster

Els estudiants preparen una proposta de TFM (projecte de recerca) on consti: el títol, els antecedents, els objectius, la metodologia, el pla de treball i la bibliografia. Aquesta proposta ha d’estar avalada per un tutor, que permetrà dur a terme el pla de treball previst sota la seva direcció.
El TFM es realitza de forma individual.

Avaluació del Treball Fi de Màster

Memòria:

El treball de recerca implica la preparació d'una Memòria escrita del TFM realitzat.

Aquesta memòria ha de complir els requisits:

 • Portada (dades generals): Títol del Màster, títol del TFM, nom i cognoms de l'autor i data de presentació.
 • Document amb la signatura del Tutor/Tutors (a lliurar juntament amb la memòria però sense enquadernar).
 • Resum del treball de recerca (extensió màxima de 250 paraules).
 • Paraules clau (entre 3 i 5)
 • Índex
 • Introducció (antecedents)
 • Objectius
 • Material i mètodes
 • Resultats
 • Discussió
 • Conclusions
 • Bibliografia
 • Taules i figures s'inclouran al final de la memòria.
 • Annex (si escau i com a informació complementària)


Amb relació a les especificacions que ha de tenir la Memòria del TFM, aquestes són les següents:

 • Idioma: Castellà, Català o Anglès
 • Extensió: 15 - 20 pàgines numerades (el nombre de pàgines s'aplica des de la introducció fins a la bibliografia i no inclou el/els annexos)
 • Marges: 2,5 cm
 • Tipus de lletra: Arial 11 - Times New Roman 12
 • Espai interlineat: 1,5
 • La Memòria s'imprimirà a doble cara a partir de l'apartat d'introducció i s'enquadernarà.

Defensa oral de la Memòria:

La defensa oral del TFM es realitzarà utilitzant una presentació amb  suport visual (PowerPoint, etc.) i davant d'un tribunal d'avaluació integrat per 3 professors doctors.

 • Temps d'exposició: 15 minuts
 • Preguntes: 15 minuts

Procediment d’avaluació del TFM:

El sistema d'avaluació serà el següent:

 • Originalitat i interès del tema (10%)
 • Adequació metodològica i rigor científic de les conclusions (35%)
 • Qualitat lingüística i de la presentació general de la Memòria i el resum (10%)
 • Adequació i aplicabilitat del treball a àmbits i objectius assolibles (10%)
 • Qualitat de la presentació oral i la seva defensa (35%)
Comparteix-ho: