Universitat de Barcelona

Màster en Desenvolupament i Innovació d'Aliments

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Les titulacions oficials d'accés són:
 • Llicenciatura o grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments, Farmàcia, Veterinària, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals o Química.
 • Grau en Nutrició Humana i Dietètica, Enginyeria Agrícola o Enginyeria Química.
 • Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica.
 • Enginyeria Agrònoma o Enginyeria Tècnica Agrícola.

En el cas dels estudiants amb títols estrangers, la Comissió de Coordinació determina si són títols anàlegs als espanyols i permeten l'accés o no.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

En funció de la formació prèvia, es requereix als estudiants admesos que cursin els complements de formació següents:
 • Química dels Aliments (3 crèdits).
 • Tecnologia dels Aliments (3 crèdits).
 • Higiene i Seguretat Alimentària (3 crèdits).
 • Nutrició i Salut (3 crèdits).

Es tracta d'assignatures d'anivellament específiques per als alumnes del màster, que s'imparteixen cada curs de setembre a octubre.
 • Els estudiants titulats en Ciència i Tecnologia dels Aliments i Nutrició Humana i Dietètica no han de cursar cap d'aquests complements.
 • Els estudiants titulats en Farmàcia han de cursar tots els complements formatius excepte Nutrició i Salut.
 • De manera general, els estudiants procedents de Veterinària, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Química, Enginyeria Química i Enginyeria Agrícola han de cursar tots els complements de formació, excepte si durant l'itinerari curricular han superat assignatures d'especialitat o optatives equivalents als complements de formació.
 • En el cas dels alumnes amb titulacions estrangeres, la Comissió de Coordinació del màster determina els complements de formació que ha de cursar cada estudiant, atesa la diversitat d'itineraris curriculars.
Comparteix-ho: