Matricula extraordinaria fi de carrera

L’alumnat al qual, en matricular-se a l’inici del curs acadèmic, li resti un màxim d’un 10 % dels crèdits corresponents per finalitzar l’ensenyament, té dret a una convocatòria extraordinària de final d’estudis, amb el benentès que només té dret a la docència corresponent al semestre en què s’imparteix l’assignatura. Per poder tenir dret a la convocatòria extraordinària cal que es matriculi de tots els crèdits que resten per finalitzar l’ensenyament.

  • Convocatòria extraordinària fi de carrera per assignatures de segon semestre:

L'examen extraordinari es fa a la convocatòria de gener.

La sol·licitud s'ha de presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència la 1a quinzena de novembre. Sol.licitud

  • Convocatòria extraordinària fi de carrera per assignatures de primer semestre:

L'examen extraordinari es fa a la convocatòria de juny.

La sol·licitud s'ha de presentar a la Secretaria d'Estudiants i Docència la 2a quinzena de març. Sol.licitud