Detall
II Premi “El Farmacéutico Joven” d’Implantació de Serveis Farmacèutics. Torn E. Edició Primavera.
Notícia | 03-05-2017

El dia 28 d’abril va tenir lloc la presentació del treballs dels alumnes del torn E de l’assignatura Pràctiques Tutelades nominats per les diferents Unitats de Coordinació Docent (UCD) per concórrer al II Premi “El Farmacéutico Joven”, convocat pel Deganat de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona i la revista en línia “El Farmacéutico Joven”  orientat al disseny i estructuració d’un servei farmacèutic per implementar en una farmàcia comunitària o en un servei de farmàcia d’un hospital.

Els estudiants del grau de Farmàcia, dins de les activitats de l’assignatura troncal Pràctiques Tutelades, elaboren una memòria orientada al desenvolupament de nous serveis que es poden introduir a la farmàcia comunitària i/o d’hospital.

Aquests treballs, supervisats pels professors, pretenen que els alumnes adquireixin competències transversals assignades a l’assignatura, com la capacitat creativa i emprenedora —entesa com la capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes—; la capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds, i el treball en equip —entès com a capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú.

De tots els treballs desenvolupats pels estudiants del torn E, cada professor va designar un treball que complís els requisits i el va nominar per al premi. En total es van nominar dotze treballs, que els alumnes van defensar en aquest acte.

El jurat estava constituït pel Dr. Joan Esteva de Sagrera —degà de la Facultat—, el Dr. Diego Muñoz —vicedegà de Recerca—, la Dra. Montserrat Miñarro —cap d’estudis de l’ensenyament de Farmàcia—, la Dra. Marian March —coordinadora general de la Unitat Docent d’Estades en Pràctiques Tutelades— i un membre de l’editora de la revista.

El jurat es va basar en els criteris següents, esmentats en la convocatòria:

  • Fonament: experiències recollides en la literatura nacional i internacional
  • Necessitat del servei
  • Destinataris del servei (a qui va destinat i campanya de comunicació)
  • Descripció del servei (materials i mètodes)
  • Pla d'actuació (personal i temps dedicat, preu del servei, usuaris receptors)
  • Fitxa de procés
  • Valoració del servei (punts forts i febles)
  • Reflexions per compartir
     

I va consensuar atorgar els premis als treballs següents:

1r Premi

Farmàcia Comunitària

Disseny d’un servei farmacèutic basat en la telemedicina per el control de la hipertensió.

Autors:  Mireia Bolívar, Toni Cabré, Glòria González, i Cesc Huguet

Professores: Neus Caelles i Montserrat Canela

— Farmàcia d’Hospital

Projecte SICUS : Sistema Català Unificat de Salut per a la prevenció i detecció d’interaccions medicamentoses

Autors: Adrián Diaz Salvadores i Alicia de Benito Cassadó

Professores: Montserrat  Masip i Dolors Soy

Menció 1a

Farmàcia Comunitària

Implantació d’un nou servei en farmàcia comunitària per a millorar l’adherència en pacients crònics mitjançant una aplicació mòbil.

Autors: Josep M. Escudero Rotger, Maria Petit Valls i Jordi Capdevila Bellart.

Professors: Llorenç Lladonosa i Irene Mangues

Farmàcia d’Hospital

Transversalitat farmacèutica

Autors: Laura Gambín Ávila i  Laura Martínez de la Cruz

Professora: Maite Bosch

Menció 2a

Farmàcia Comunitària

Servei de prevenció i detecció precoç de lesions derematològiques via app en la farmàcia comunitària: SKINSCANNER

Autors: Sandra Matas Fernández i Maria Torregó Sánchez

Professora: Montse Iracheta

Farmàcia d’Hospital

Programa d’Atenció Farmacèutica individualitzada per a pacients amb VIH

Autors: Alex Muñoz Barragan i Aida Serra Ribas

Professors: Anna Mas i Ramón Jodar

Els estudiants que van guanyar el primer premi, tant de l’àmbit de la farmàcia comunitària com de l’àmbit hospitalari rebran 200 € i la publicació del treball a la revista en línia El Farmacéutico Joven. Els estudiants que van guanyar les mencions honorífiques van rebre una inscripció gratuïta a un curs formatiu d’Ediciones Mayo SA, empresa editora de la revista i la publicació del treball a la revista.

Aquestes iniciatives contribueixen a impulsar que els alumnes integrin nous coneixements, habilitats i actituds que afavoreixen la seva integració en el camps professional de la farmàcia assistencial i al mateix temps es creen sinergies entre les empreses orientades a la divulgació del món farmacèutic i la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació.